ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
other languages
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หน้าแรกชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธิเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอบรรลุทุติย- *ฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตก วิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วย นามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มี อุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เธอบรรลุจตุตถฌาณ ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุข ละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
ผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ โรงงานผลิตน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย
 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ค้นหาประกาศ
 
กระดานบอกบุญ
 
…..เชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุน. “โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง รุ่นที่ ๑ ถวายความดีแด่พระมหาราชา” (..ทำบุญกับโครงการดีๆ...ชีวิตจะดี..มีความเจริญก้าวหน้า!!!!!..)

 

..........ตั้งเป้าครั้งแรก!!!! รับสมัครเพียง ๓๐ รูปเท่านั้น !..... แต่หลังจากประชาสัมพันธ์โครงการนี้แล้ว มีสามเณรผู้มีปฏิปทางดงามทั้งมีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะสนองงานให้กับพระพุทธศาสนา จำนวน ๕๓ รูป ได้สมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง” ซึ่งโครงการนี้จะการดำเนินการฝึกอบรมตลอดช่วงพรรษานี้และจะมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดวิธีการบรรยายธรรมะ, หลักการเตรียมตัวในการเทศน์ที่ถูกต้อง, การพูดในโอกาสต่างๆ, เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการเทศนาธรรม
....หากโครงการนี้ได้รับการอุปถัมภ์ทุนสนับสนุน นั่นก็หมายความว่า พรรษานี้ พวกเราชาวพุทธจะได้พระเณรนักเทศน์ที่จะเป็นเสาหลักให้พระศาสนาถึง ๕๓ รูป!!!!!!!
.....ดังนั้น จึงใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์โครงการอันเป็นประโยชน์นี้และขอบอกบุญไปยังศรัทธาสาธุชน ผู้อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระ!!!... “สร้างพระที่พูดธรรมะได้” ผู้ทำบุญในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตาม...ท่าน..ได้ชื่อว่าเปรียบเสมือน “มารดาบิดา” ผู้ให้กำเนิดพระเณรนักเทศน์ไว้ในพระพุทธศาสนา!!!!!!!!!!!!!!!

รายละเอียดโดยสังเขปของโครงการฯ
.....โครงการนี้ได้แบ่งกระบวนการอบรมออกเป็น ๒ กลุ่ม 
กลุ่มแรก ใช้สถานที่อบรม ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 
กลุ่มที่สอง จำนวน ๓ รูป ทางวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ส่งท่านไปอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ กรุงเทพมหานคร (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร)
.....งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการนี้ มีดังต่อไปนี้ 
๑.งบประมาณที่ใช้จ่ายอบรม ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
-สามารถทำบุญค่าตอบแทนพระวิทยากร ( ๒,๐๐๐ x ๓ ) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
-สามารถทำบุญค่าเอกสารและหนังสือประกอบการอบรมโครงการฯ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
-สามารถทำบุญค่าถวายน้ำปานะแก่ผู้เข้าอบรม เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๒.งบประมาณที่ใช้เป็นค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถบัสจากเชียงใหม่-กรุงเทพฯ จำนวน ๓ รูป เดินทางไปอบรม ๑๒ ครั้งตลอด ๓ เดือนในช่วงเข้าพรรษา เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
-สามารถทำบุญค่ารถบัสไป-กลับ จากเชียงใหม่-กรุงเทพ รูปละ ๑,๒๐๐ บาท 
-สามารถทำบุญค่าถวายภัตตาหารในขณะเดินทางไปอบรม รูปละ ๓๐๐ บาท
-สามารถทำบุญอุปถัมภ์ต่อรูป รูปละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง
รวมงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในโครงการนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท

_โยมทุกท่านสามารถร่วมบุญกับโครงการนี้ โดยการ.....

๑.โอนเงินเข้าบัญชี วัดศรีโสดา (เงินบริจาคทั่วไป) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 5491021180
หรือ
๒.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 094-012-7234(สำนักงานวัดฯ), 095-814-2215 (ปัญญาสิริภิกขุ), 080-129-1791 (พระสว่างแสง) , ID Line : watsrisoda

หมายเหตุ เมื่อท่านได้โอนเงินร่วมทำบุญแล้ว ขอความกรุณาส่งชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดการโอนให้ทางวัดด้วย เพื่อที่จะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรและประกาศรายนามผู้ร่วมบุญผ่านทางเฟสหรือไลน์ของทางวัดต่อไป

เขียนโดย: ปัญญาสิริภิกขุ | 14 กรกฎาคม 2560 18:09:46
 
 
 
 
โต๊ะจีนณัทพงศ์โภชนา โต๊ะจีนอร่อย สั่งโต๊ะจีน 084 455 1459
     
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
โรงงานผลิตน้ำดื่มเพียวริ รับผลิตน้ำดื่มทั่วประเทศ
เพียวริ วอร์เตอร์ รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ ผลิตน้ำดื่มติดยี่ห้อของท่าน ผลิตน้ำดื่ม OEM โดยโรงงานผลิตน้ำดื่มปทุมธานี น...
BuyDomainHost บายโดเมนโฮสต์
จดโดเมน เช็คโดเมน ตรวจโดเมน หาโดเมน ย้ายโดเมน รับจดโดเมนราคาถูก จดโดเมนไทย จดโดเมนภาษาไทย จดโดเมนดี ๆ ก่อนใคร เลือก Doma...
Meditation Place
Guide to the Meditation Place around the World specially Thailand Buddhism
วัดศาลาหม้อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แจ้งงานบุญงานกุศล สำนักงานเจ้าคณะตำบลศาลา วัดศาลาหม้อ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Juniper foundation
Juniper meditation place
สวนธรรมศรีปทุม
สถานปฏิบัติธรรมสุดสัปปายะ ในสวนธรรมชาติ บรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ปลอดภัย ร่มรื่นด้วยสวนน้ำและพันธุ์ไม้นาน
รับสร้าง ต่อเติมบ้าน อาคาร เจดีย์ โบสถ์ โรงเรียน สวนหย่อมและอื่นๆทั่วประเทศ
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2561 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครูพัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ