other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็น ทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ แม้ข้อนั้นก็เป็นทุกข์
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
Buddhist site
 
Category All
New Website (0)
Temple (1,014)
Buddhist Monk (19)
General Knowledge (35)
Meditation Place (23)
Educational Institute (17)
Buddhist Organization (104)
Foundation (23)
International Buddhism (54)
Other Website (27)
Sponsored Web (10)
  Total
1,326
  Last Update
16/06/2562
add new website
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา บ้านธัมมะ
http://www.dhammahome.com
City :
Country :
ค่ายพุทธบุตร อารยาภิวัทธน์
ค่ายพุทธบุตร อารยาภิวัทธน์ สุพรรณบุรี ค่ายอบรมคุณธรรมสำหรับเด็กนักเรียนและบุคคลทั่วไป
http://www.arayapiwat.com
City :
Country :
มูลนิธิพรหมคุณาราม USA
มูลนิธิพรหมคุณาราม อริโซน่า อเมริกา
http://www.promkunaramfoundation.org
City :
Country :
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา โรงเรียนสำหรับเยาวสตรีชาวพุทธ ประถม-มัธยม รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
http://buddhistgirls.org
City :
Country :
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
Thai Council of Thai Bhikkhus in The U.S.A
13440 Layhill Rd., Silver Spring, MD 20906
Tel.(301)871-8660, Fax.(301)871-5007
http://www.thaitemple.org
City :
Country :
ศูนย์ควบคุมไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร
ศูนย์ควบคุมไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.
http://www.sortorpor.org
City :
Country :
ญาติธรรม
โครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรม
http://www.yadtitham.com
City :
Country :
วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า อเมริกา
Wat Promkunaram 17212 West Maryland Ave, Waddell, Arizona 85355 U.S.A.
http://www.watprom.net
City : Arizona
Country : U.S.A
Knowing Buddha Organization
Do and Don't on Buddha
http://www.knowingbuddha.org
City :
Country :
วัดมัชฌิมภูมิ จ.ตรัง
วัดมัชฌิมภูมิ จ.ตรัง ศูนย์รวมดาวน์โหลดหนังสือธรรมะมากมาย ปฏิบัติธรรมวันสำคัญ
http://majjhimabhumi.com
City :
Country :
พระไพศาล วิสาโล
สาระธรรมพระไพศาล วิสาโล
http://www.visalo.org
City :
Country :
โรงเรียนมงคลวิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดระยอง โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนดีเยี่ยม สอบติดมหาวิทยาลัยเป็นอันดับ1
https://th-th.facebook.com/mkw.ac.th
City : ระยอง
Country : ไทย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามจ.ฉะเชิงเทรา
http://www.pssothorn.net
City :
Country :
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา
สำนักปฏิบัิติธรรมพุทธสาวิกา
104/2 หมู่ 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220โทรศัพท์ 081-9828937, 089-0089848
http://www.buddhasavika.com
City :
Country :
วัดโพนสวรรค์ นครพนม
วัดโพนสวรรค์
ต.คำเตย อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
http://chukkaphong.blogspot.com
City :
Country :
หลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน
หลวงตาบัว  ญาณสมฺปนฺโน  
วัดป่าบ้านตาด  จ.อุดรธานี
http://www.luangta.com
City :
Country :
วัดสามชุก
3 หมู่ 1 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
http://www.watsamchuk.org
City :
Country :
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 0-2891-2185
http://www.watarun.org
City :
Country :
กรมการศาสนา
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
http://www.dra.go.th
City :
Country :
มหาเถรสมาคม
สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม  มหาเถรสมาคม องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ระเบียบวาระการประชุม ประกาศ คำสั่ง แถลงการณ์คณะสงฆ์
http://www.mahathera.org
City : กรุงเทพมหานคร
Country : ไทย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล หน่วยงานกลาง ดูแลงานศาสนาของประเทศ งานฐานข้อมูลสงฆ์ สถิติวัด วัด ธรณีสงฆ์
http://www.onab.go.th
City : กรุงเทพมหานคร
Country : ไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนปริญญาตรี โท เอก ทางพุทธศาสนาและปรัชญา
http://www.mcu.ac.th
City :
Country :
วัดหนองป่าพง
วัดหนองป่าพง 46 หมู่ 10 บ.พงสว่าง
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์: 045-267563,045-268084
http://www.watnongpahpong.org
City :
Country :
พุทธทาสภิกขุ
พุทธทาสศึกษา สืบสานเพื่อสืบปณิธานหลวงพ่อพุทธทาส
http://www.buddhadasa.in.th
City : สุราษฎร์ธานี
Country : ไทย
ศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวรนาราม (วัดป่าดงมะไฟ)
บ้านดงมะไฟ  ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 089-376-4655
http://dongmafaitemplestay.wordpress.com
City :
Country :
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://aya.onab.go.th
City :
Country :
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร 0-3274-5180
http://www.dhammakaya.org
City :
Country :
โรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.vitheebuddha.com
City :
Country :
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วัดสระเกศ ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๒๒๘๐
http://www.jariyatam.com
City :
Country :
วัดธรรมมงคล
132 ปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 0-2332-4145
http://www.dhammamongkol.com
City : กรุงเทพมหานคร
Country : ไทย
ทั้งหมด 1,326 รายการ 3 / 45
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
พัฒนาเว็บไซต์โดย ไทยแลนด์ซอฟต์