other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา เป็นผู้ มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นพหูสูตเหล่านี้แล ย่อมยังหมู่ให้งาม แท้จริง บุคคลเหล่านี้ เป็นผู้ยังหมู่ให้งาม
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
เว็บไซต์พุทธศาสนา
 
หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
เว็บไซต์มาใหม่ (0)
วัด (1,014)
พระสงฆ์ (20)
ธรรมะทั่วไป (35)
สำนักปฏิบัติธรรม (23)
สถาบันการศึกษา (17)
หน่วยงานทางพุทธศาสนา (104)
มูลนิธิทางพุทธศาสนา (23)
เว็บไซต์นานาชาติ (54)
เว็บพุทธศาสนาอื่นๆ (27)
ผู้สนับสนุน (16)
  รวมทั้งหมด
1,333 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่
01/12/2562
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
หมวด-> สถาบันการศึกษา
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
พระไตรปิฎกซีดีและออนไลน์ฉบับมหาจุฬา
http://www.mcu.ac.th/mcutrai
จังหวัด :
ประเทศ :
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ update ที่สุด
http://www.krupra.net
จังหวัด :
ประเทศ :
ค่ายพุทธบุตร อารยาภิวัทธน์
ค่ายพุทธบุตร อารยาภิวัทธน์ สุพรรณบุรี ค่ายอบรมคุณธรรมสำหรับเด็กนักเรียนและบุคคลทั่วไป
http://www.arayapiwat.com
จังหวัด :
ประเทศ :
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา โรงเรียนสำหรับเยาวสตรีชาวพุทธ ประถม-มัธยม รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
http://buddhistgirls.org
จังหวัด :
ประเทศ :
โรงเรียนมงคลวิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดระยอง โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนดีเยี่ยม สอบติดมหาวิทยาลัยเป็นอันดับ1
https://th-th.facebook.com/mkw.ac.th
จังหวัด : ระยอง
ประเทศ : ไทย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามจ.ฉะเชิงเทรา
http://www.pssothorn.net
จังหวัด :
ประเทศ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนปริญญาตรี โท เอก ทางพุทธศาสนาและปรัชญา
http://www.mcu.ac.th
จังหวัด :
ประเทศ :
โรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.vitheebuddha.com
จังหวัด :
ประเทศ :
มหาบาลีวิชชาลัย สถาบันสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป
ชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี ปีละ 2 ล้านคน ภายในปี พ.ศ.2600
http://www.mahapali.com
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
คุณธรรม ทดสอบความรู้ธรรมะออนไลน์
เว็บคุณธรรม เชิญทดสอบความรู้ธรรมะออนไลน์
http://kundham.com
จังหวัด :
ประเทศ :
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ( วัดบุญวาทย์วิหาร )
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ( วัดบุญวาทย์วิหาร ) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E...
จังหวัด : ลำปาง
ประเทศ : ไทย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง
http://www.mahathat.ac.th/
จังหวัด : นครพนม
ประเทศ : ไทย
ศูนย์การเรียนictชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
หมู่ 6 บ้านโพธิ์น้อย ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
http://www.watpotikaram.com/
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ประเทศ : ไทย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง กาฬสินธุ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง Phrapariyatthidhamsaman Watklang Kalasin School. วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์ 46000
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E...
จังหวัด : กาฬสินธุ์
ประเทศ : ไทย
โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย)
โรงเรียนมงคลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ?๑๐๘/๔ ?ตำบล เพ อำเภอ เมือง  จังหวัด ระยอง
http://www.mv.ac.th/
จังหวัด : ระยอง
ประเทศ : ไทย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอนระดับอุดมศึกษา 3 สาขาวิชาคือ พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา และการจัดการเชิงพุทธ
https://www.facebook.com/sothornMCU.56
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ประเทศ : ไทย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 132 ซ.ปุณณวิถี 20 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
http://www.dmk.ac.th
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ประเทศ : ไทย
ทั้งหมด 17 รายการ 1 / 1
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู