other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ตรวจตราด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้ว หาได้พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนๆ ไม่เลย สัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากเหมือนกัน
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
เว็บไซต์พุทธศาสนา
 
หมวดเว็บไซต์ทั้งหมด
เว็บไซต์มาใหม่ (0)
วัด (1,014)
พระสงฆ์ (20)
ธรรมะทั่วไป (35)
สำนักปฏิบัติธรรม (23)
สถาบันการศึกษา (17)
หน่วยงานทางพุทธศาสนา (104)
มูลนิธิทางพุทธศาสนา (23)
เว็บไซต์นานาชาติ (54)
เว็บพุทธศาสนาอื่นๆ (27)
ผู้สนับสนุน (15)
  รวมทั้งหมด
1,332 เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่
02/11/2562
แจ้งเพิ่มเว็บไซต์
ธรรมจักร ธรรมะออนไลน์
ธรรมจักร ธรรมะออนไลน์ สาระธรรมเพื่อชีวิต Buddhism Gallery
http://www.dhammajak.net
จังหวัด :
ประเทศ :
ธรรมะไทย
วีดีโอธรรม กวีธรรม เสียงธรรม สถานปฏิบัติธรรม
http://www.dhammathai.org
จังหวัด :
ประเทศ :
8400 พระธรรมขันธ์
8400 พระธรรมขันธ์ พระไตรปิฎก พุทธภาษิต หนังสือธรรมะออนไลน์
http://www.84000.org
จังหวัด :
ประเทศ :
ลานพุทธศาสนา
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน พุทธประวัติ ทศชาติชาดก พระมหาสาวก พระมหาสาวิกา
http://www.larnbuddhism.com
จังหวัด :
ประเทศ :
TIPITAKA พระไตรปิฎกออนไลน์
TIPITAKA พระไตรปิฎกออนไลน์ พระสาวก พุทธศาสนสุภาษิต
http://www.tipitaka.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ธรรมะพีเดีย
เสียงบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ต่าง ๆ ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี ความรู้พื้นฐานทางพุทธศาสนา
http://www.thammapedia.com
จังหวัด :
ประเทศ :
Budsir พระไตรปิฏกซีดี ฉบับมหาวิทยาลัยมหิดล
Tipitaka in Thai translation,Thai-Pali Tipitaka and Romanized Pali
http://budsir.mahidol.ac.th
จังหวัด :
ประเทศ :
พลังจิต เว็บพุทธศาสนา วิญญาณ สิ่งลี้ลับ
สาระทางพุทธศาสนา พระไตรปิฎก อรรถกถาแปล
http://www.palungjit.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
พระไตรปิฎกซีดีและออนไลน์ฉบับมหาจุฬา
http://www.mcu.ac.th/mcutrai
จังหวัด :
ประเทศ :
บ้านธรรมะ
ดาวน์โหลดหนังสือธรรม พระไตรปิฎก อภิธรรมบรรยาย โดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พระไตรปิฎกเสียง ฉบับมหาจุฬา
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
http://www.pratripitaka.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พระไตรปิฎกฉบับสากล
พระไตรปิฎกสากล ในสมเด็จกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
http://endowment.worldtipitaka.info
จังหวัด :
ประเทศ :
e-tipitaka พระไตรปิฎกบนมือถือ Smart Phone Android
e-tipitaka พระไตรปิฎกบนมือถือ Smart Phone Android ดาวน์โหลดโปรแกรมและอ่านได้บนมือถือ Google Android Phone เท่านั้น
https://market.android.com/search?q=e-tipitaka&so=1&c=apps
จังหวัด :
ประเทศ :
โพธิยาลัย
ชมรมเผยแผ่พระธรรมตามแนวพระไตรปิฎก ฟังพระไตรปิฎกเสียง ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกเสียงฉบับมหาจุฬาฯ ที่สมบูรณ์ที่สุด
http://www.bodhiyalai.org
จังหวัด :
ประเทศ :
บาลีดิค รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาบาลี
เรียนภาษาบาลี พจนานุกรมบาลี บาลีไวยากรณ์ ดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนภาษาบาลี
http://www.palidict.com
จังหวัด :
ประเทศ :
แม่กองธรรมสนามหลวง
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ข่าวสอบนักธรรมตรี โท เอก ธรรมศึกษาตรี โท เอก ประกาศผลสอบ
http://www.gongtham.net
จังหวัด :
ประเทศ :
แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ข่าว ข้อมูล ประกาศผลสอบบาลีประโยค 1-2- ป.ธ.9
http://www.infopali.net
จังหวัด :
ประเทศ :
สุทัสสา.คอม
ธรรมนิยายยอดนิยมโดย สุทัสสา อ่อนค้อม เช่น สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม นาีรีผล มักกะลีผล ความหลงในสงสาร วัฏจักรชีวิต
http://www.sudassa.com
จังหวัด :
ประเทศ :
พระไทยเนต
รวมข่าวทางพุทธศาสนา
http://www.phrathai.net
จังหวัด :
ประเทศ :
วัดเกาะ ลำปาง
ความรู้ทางพุทธศาสนามากมาย วิทยุธรรมะ พุทธภาษิต
http://www.watkoh.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
http://www.newweb.bpct.org
จังหวัด :
ประเทศ :
Buddha4you แก่นพุทธศาสนา
แก่นพุทธศาสนา สาระธรรมทั่วไป
http://www.buddha4u.org
จังหวัด :
ประเทศ :
New Guide to the Tipitaka
New Guide to the Tipitaka: A Complete Reference to the Pali Buddhist Canon
http://newguide.org
จังหวัด :
ประเทศ :
The Association of Theravāda Buddhist Universities
สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาท
http://www.atbu.org
จังหวัด :
ประเทศ :
International Association of Buddhist Universities
สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
http://www.iabu.org
จังหวัด :
ประเทศ :
ซีดีธรรมะ
แจกฟรีซีดีธรรมะ บทเทศนา ธรรมบรรยายของพระอาจารย์ต่าง ๆ
http://www.cdthamma.com
จังหวัด :
ประเทศ :
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
ระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
วัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐ โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๓๘๑
http://www.jarun.org
จังหวัด :
ประเทศ :
พุทธะ.คอม
สาระทางธรรม ข่าวสาร ประวัติพระสงฆ์ไทย
http://www.phuttha.com
จังหวัด :
ประเทศ :
ดังตฤณ
ธรรมเพื่อชีวิต ข้อคิดทางธรรม หนังสือยอดนิยม โดยดังตฤณ
http://www.dungtrin.com
จังหวัด :
ประเทศ :
เสถียรธรรมสถาน
สถานที่ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ ธรรมะเพื่อดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
http://www.sdsweb.org
จังหวัด :
ประเทศ :
ทั้งหมด 1,332 รายการ 1 / 45
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู