other languages
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัมมาวายามะเป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะ ให้เกิด พยายาม ปรารถนาความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้ เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามก ที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด บังเกิดขึ้น พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้ เพื่อความตั้งมั่น ไม่ฟั่นเฟือน เพิ่มพูน ไพบูลย์ เจริญ บริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว นี้เรียกว่า สัมมาวายามะ
ฟังเสียงธรรม
 
 
 
Delete Buddhist site
 
   
Language:
 
13089  SEHAPAYAK RD.  Keller  TX  76244-8115
Tel. (817) 430 ?1365   Fax.  (817) 491-4928
http://www.watbuddharatanaram.com/
City : Keller  TX
Country : U.S.A.
Name: *
E-mail: *
Comment Delete: *
 
 
 
 
     
 
 
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
รับสร้าง ต่อเติมบ้าน อาคาร เจดีย์ โบสถ์ โรงเรียน สวนหย่อมและอื่นๆทั่วประเทศ
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
พัฒนาเว็บไซต์โดย ไทยแลนด์ซอฟต์