สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ข่าวพระไตรปิฎก รับสมัครชายไทย บวชฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โครงการอุปสมบทศึกษาพระธรรมเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๗

รับสมัครชายไทย บวชฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โครงการอุปสมบทศึกษาพระธรรมเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๗

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 14 มิถุนายน 2567 เปิดอ่าน: 85
รับสมัครชายไทย บวชฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โครงการอุปสมบทศึกษาพระธรรมเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๗

หลักการและเหตุผล

ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขัน การที่ชาวพุทธสามารถเข้าถึงความสงบสุขภายในและมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติธรรมเป็นหนทางที่จะช่วยให้ชาวพุทธสามารถเข้าใจตนเองและชีวิตได้ดียิ่งขึ้น การอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่มีมายาวนานในสังคมพระพุทธศาสนาประเทศไทย ซึ่งเป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับชายไทยจะได้พักการทำงานและพันธะหน้าที่ชั่วคราว เพื่อมุ่งมั่นศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า วัดโพธิ์ชัย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้เห็นความสำคัญของการอุปสมบทเข้าพรรษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บุคคลที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นในช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๖๗ นี้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
 • เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศีลธรรมอันดีงาม
 • เพื่อเผยแผ่และสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในสังคมไทย
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนการใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญา
 • เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน

คุณสมบัติผู้สมัครบวช

 • ชาย สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • อายุ ๒๒ ปีขึ้นไป
 • ไม่ติดภาระการงาน
 • มีใจศรัทธา หนักแน่น มุ่งมั่นในการบวช
 • มีความตั้งใจจริงในการศึกษาพระธรรม
 • เป็นบุคคลที่สามารถงดใช้งานโทรศํพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดได้ ตลอดเวลาที่อุปสมบท
 • ไม่เป็นบุคคลที่ดูดบุหรี่ ไม่เสพยาเสพติดทุกชนิด
 • ไม่เป็นบุคคลมีโรคติดต่อ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ประพฤติผิดกฏหมาย หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี หรือหนีคดี
 • พร้อมให้ตรวจประวัติอาชญากรรม

จำนวนที่รับ

            ๒๐ คน (รับทั่วประเทศ)

ระยะเวลา  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
        กำหนดการกิจกรรมโดยสังเขป

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗               รายงานตัวเตรียมอบรม
๕-๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๗       อบรมก่อนบวช

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗             เข้ารับการอุปสมบท

            ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗      อบรมมหาสติปัฏฐานภาวนา

            ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๗           อธิษฐานเข้าพรรษา     

            ๒๒ กรกฎาคม – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗            ศึกษาอบรมตามหลักสูตร
            ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๗               ลาสิกขา

 

หลักสูตรอบรมก่อนบวช (๑๓ วัน)

 • ศีล ๒๒๗ - การศึกษาและทำความเข้าใจศีล ๒๒๗ ข้อเบื้องต้น ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานของการเป็นพระภิกษุสงฆ์
 • อุปสมบทวิธี - เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการอุปสมบท การเตรียมตัวและการปฏิบัติในพิธีอุปสมบท
 • อุดมการณ์พุทธศาสนิกชน - การสร้างความเข้าใจในอุดมการณ์และเป้าหมายของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

 

หลักสูตรการศึกษาระหว่างบวช

 • พระปาติโมกข์ - การศึกษาพระปาติโมกข์ ซึ่งเป็นข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์
 • พระสูตร  - การศึกษาและทำความเข้าใจหลักธรรมพระสูตรในพระไตรปิฎกอย่างน้อย ๓ พระสูตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ในธรรมะ
 • มหาสติปัฏฐานภาวนา - การฝึกปฏิบัติและพัฒนาสติ เพื่อความเจริญในธรรมและความสงบสุขในจิตใจ

 

งบประมาณ (ฟรีสำหรับผู้เข้ารับการอุปสมบททุกคน)

งบประมาณในการดำเนินโครงการนี้ประกอบด้วย:

 • ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและพระสงฆ์
 • ค่าที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
 • ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมและปฏิบัติธรรม
 • ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

 • พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร (ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย/เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๒
 • คณะสงฆ์ตำบลนางัว/คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวนางัวและใกล้เคียง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น
 • มีการเสริมสร้างศีลธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ได้เผยแผ่และสืบสานพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
 • ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรม
 • สังคมได้รับประโยชน์จากการมีบุคคลที่มีศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
 • เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนผ่านการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน

หมายเหตุ
           ๑. ภัตตาหาร ๒ มื้อ/วัน ฉันตามแบบที่ชาวบ้านท้องถิ่นจัดถวาย (ข้าวเหนียวเป็นหลัก)
           ๒. ผู้สมัครทุกคน ต้องผ่านการสัมภาษณ์และผ่านการฝึกอบรม จึงจะได้เข้ารับอุปสมบท

โทร  098 195 3508 (เจ้าอาวาส)

บวชฟรี ศึกษาจริง ปฏิบัติเข้มข้น ไม่มีค่าใช้จ่าย  เตรียมแค่ร่างกายและจิตใจมาอย่างเดียว
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร  098 195 3508 (เจ้าอาวาส)

ดาวน์โหลดใบสมัคร 
https://drive.google.com/file/d/1hGBTo0COZfjC9_9Ezomu-Ai1wUnuevXt/view?usp=sharing

แชร์:

ข่าวพระไตรปิฎกอื่น ๆ