สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ชวนอ่านพระไตรปิฎก คติธรรมจากพระไตรปิฎก

คติธรรมจากพระไตรปิฎก

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 27 กรกฎาคม 2554 เปิดอ่าน: 8432
คติธรรมจากพระไตรปิฎก

 

ตญฺหา ชเนติ ปุรสํ     จิตฺตมสฺส วิธาวติ            สตฺโต สํสารมาปาทิ    ทุกฺขา น ปริมุจฺจติ 
ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์ยังท่องเที่ยวไป จึงไม่พ้นจากทุกข์

ตณฺหา ชเนติ ปุริสํ     จิตฺตมสฺส วิธาวติ            สตฺโต สํสารมาปาทิ    กมฺมํ ตสฺส ปรายนํ 
ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์ยังท่องเที่ยวไป จึงยังมีกรรมนำหน้า

อิจฺฉาย พชฺฌตี โลโก     อิจฺฉาวินยายุ มุจฺจต 
อิจฺฉาย วิปฺปหาเนน     สพฺพํ ฉินฺทติ พนฺธนํ 
โลกถูกความอยากผูกพันไว้ จะหลุดได้เพราะกำจัดความอยาก 
เพราะละความอยากเสียได้ จึงชื่อว่าตัดเครื่องผูกทั้งปวงได้

อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ     อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชชหา 
อิจฺฉาพุทฺธา ปุถู สตฺตา     ปาเสน สกุณี ยถา 
ความอยากย่อมชักลากนรชนไป ความอยากละได้ยากในโลก 
สัตว์เป็นอันมากถูกความอยากผูกมัดไว้ ดุจนางนกถูกบ่วงรัดไว้ ฉะนั้น

อุเปกฺขโก สทา สโต     น โลเก มญฺญตี สมํ 
น วิเสสี น นีเจยฺโย     ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทา 
ผู้วางเฉยมีสติทุกเมื่อ ไม่สำคัญตนว่าเสมอเขา ดีกว่าเขา 
หรือต่ำกว่าเขาในโลก ผู้นั้นชื่อว่า ไม่มีกิเลสเฟื่องฟูขึ้น

วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ     โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ 
ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นทางดับทุกข์ทั้งหลาย

ตณฺหาย อุฑทิโต โลโก     ชราย ปริวาริโต 
มจฺจนา ปิหิโต โลโก     ทุกฺเข โลโก ปติฏฺฐิโต 
โลกถูกตัณหาก่อขึ้น ถูกชราล้อมไว้ ถูกมฤตยูปิดไว้ จึงตั้งอยู่ในความทุกข์

นิราสตฺตี อนาคเต     อตีตํ นานุโสจติ 
วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ     ทิฏฺฐีสุ จ น นิยฺยติ 
ผู้ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว 
ผู้เห็นความสงัดในผัสสะทั้งหลาย ย่อมไม่ถูกชักนำไปในทิฏฐิทั้งหลาย

แชร์: