สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ชวนอ่านพระไตรปิฎก คติธรรมจากพระไตรปิฎก

คติธรรมจากพระไตรปิฎก

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 26 กรกฎาคม 2554 เปิดอ่าน: 13203
คติธรรมจากพระไตรปิฎก

โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจุจเยน สตฺถา

ดูก่อนอานนท์
ธรรมและวินัยใด ที่เราได้แสดงและบัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย
ธรรมและวินัยนั้นแล จัดเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว

(สุตตันตปิฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร)

แชร์: