สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ชวนอ่านพระไตรปิฎก คติธรรมจากพระไตรปิฎก

คติธรรมจากพระไตรปิฎก

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 24 กรกฎาคม 2554 เปิดอ่าน: 7858
คติธรรมจากพระไตรปิฎก

นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ     นตฺถิ โทสสโม กลิ 
นตฺถิ ขนฺธาทิสา ทุกฺขา     นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ 

ไฟเสมอด้วยราคะ ย่อมไม่มี
โทษเสมอด้วยโทสะ ย่อมไม่มี
ทุกข์ทั้งหลายเสมอด้วยขันธ์ ย่อมไม่มี
สุขอื่น นอกจากความสงบ ย่อมไม่มี

(ขุททกนิกาย ชาดก)

แชร์: