สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โอฆตรณสูตรที่ ๑ (พระสูตรว่าด้วยการข้ามห้วยน้ำที่ข้ามกันได้ยาก)

โอฆตรณสูตรที่ ๑ (พระสูตรว่าด้วยการข้ามห้วยน้ำที่ข้ามกันได้ยาก)

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 7 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน: 1094
โอฆตรณสูตรที่ ๑ (พระสูตรว่าด้วยการข้ามห้วยน้ำที่ข้ามกันได้ยาก)
ข้าพเจ้า (ข้าพเจ้าในที่นี้หมายถึงพระอานนท์เถระกล่าวในคราวปฐมสังคายนา) ได้สดับมาแล้วอย่างนี้-

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว
เทวดาองค์หนึ่ง มีวรรณงาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่าง เข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค แล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่
ควรส่วนข้างหนึ่ง ฯ

เทวดานั้น ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลคำนี้
กะพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ ข้าพระองค์ขอทูลถาม พระองค์
ข้ามโอฆะได้อย่างไร ฯ
             พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ท่านผู้มีอายุ เราไม่พักอยู่ ไม่เพียรอยู่
ข้ามโอฆะได้แล้ว ฯ
             ท. ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ ก็พระองค์ไม่พักไม่เพียร ข้ามโอฆะได้
อย่างไรเล่า ฯ
             พ. ท่านผู้มีอายุ เมื่อใด เรายังพักอยู่ เมื่อนั้น เรายังจมอยู่โดยแท้
เมื่อใดเรายังเพียรอยู่ เมื่อนั้น เรายังลอยอยู่โดยแท้ ท่านผู้มีอายุ เราไม่พัก เรา
ไม่เพียร ข้ามโอฆะได้แล้วอย่างนี้แล ฯ

             เทวดานั้นกล่าวคาถานี้ว่า
                          นานหนอ ข้าพเจ้าจึงจะเห็นขีณาสวพราหมณ์ผู้ดับรอบแล้ว
                          ไม่พัก ไม่เพียรอยู่ ข้ามตัณหาเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลก ฯ

            เทวดานั้นกล่าวคำนี้แล้ว พระศาสดาทรงอนุโมทนา ครั้งนั้นแล
เทวดานั้นดำริว่า พระศาสดาทรงอนุโมทนาคำของเรา จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค
ทำประทักษิณแล้วก็หายไป ณ ที่นั้นแล ฯ

---------
ความน่าสนใจของพระสูตรนี้คือ
1. โอฆะ เป็นสิ่งที่ทำให้ตกไปในเบื้องต่ำ ได้แก่ กาม ภพ ทิฏฐิ และ อวิชชา เป็นสิ่งที่ข้ามกันได้ยาก
2. โอฆะ เป็นสิ่งที่ปิดกั้นไม่ให้ไปเบื้องบนคือพระนิพพาน แต่จะนำสัตว์ไปในภพ 3 กำเนิด 4 คติ 5  วิญญาณฐิติ 7 และ สัตตาวาส 9
แชร์: