สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ข่าวพระไตรปิฎก แนะนำ แอปธรรมะวัดประยูร พกธรรมะติดตัว

แนะนำ แอปธรรมะวัดประยูร พกธรรมะติดตัว

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 23 ธันวาคม 2561 เปิดอ่าน: 1659
แนะนำ แอปธรรมะวัดประยูร พกธรรมะติดตัว
Mobile Application ธรรมะวัดประยูร รวมพระธรรมเทศนาและปาฐกถาธรรม โดยพระภิกษุ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ประกอบด้วย

1. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปปัจจุบัน ป.ธ.๙, ศ., ดร., ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค 2, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปที่ 13


3. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การเผยแผ่, เจ้าคณะ 1


4. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย)

5. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

6. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

7. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระครูวิจิตรมงคลธรรม (อาคม สุมงฺคโล)
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าอาวาสวัดจิตราราม มาเลเชีย

8. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ อตฺถเวที)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคณะผู้ปกครองคณะ 12, เลขานุการองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

9. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การการศึกษา, เจ้าคณะ 6, เจ้าคณะ 9, เลขานุการเจ้าคณะภาค 2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

10. พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม โดย พระวิมลปัญญาภรณ์ (สมชาย จารุวฑฺฒโน)
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 0-2466-1693, 0-2465-5592 โทรสาร 0-2466-9498
สำนักงานฌาปนสถาน 0-2466-1160, 0-2465-2298 | www.watprayoon.com

เวอร์ชั่น แอนดรอยด์  Android Mobile ดาวน์โหลด ได้ที่
https://play.google.com/store/apps/details?id=watprayoon.dhamma.App  

เวอร์ชั่น ไอโฟน ไอแพด iOS Mobile ดาวน์โหลด ได้ที่
https://itunes.apple.com/us/app/wat-prayoon-dhamma/id1450228601?mt=8
แชร์:

ข่าวพระไตรปิฎกอื่น ๆ