สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ชวนอ่านพระไตรปิฎก คติธรรมจากพระไตรปิฎก

คติธรรมจากพระไตรปิฎก

โดย: สามปิฎก ชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก 6 สิงหาคม 2554 เปิดอ่าน: 13010
คติธรรมจากพระไตรปิฎก

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก

กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก

กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก

กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้เป็นการยาก

ทุลฺลภํ ทสฺสนํ โหติ สมฺพุทฺธานํ อภิณฺหโส การเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆ เป็นการหาได้ยาก

(ธัมมปทัฏฐกถา)

แชร์: