สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก ชวนอ่านพระไตรปิฎก

ชวนอ่านพระไตรปิฎก

ความประมาท ความเกียจคร้าน เป็นเหตุให้อกุศลเกิดขึ้น
ความประมาท ความเกียจคร้าน เป็นเหตุให้อกุศลเกิดขึ้น
14/10/2565

ความประมาท ความเกียจคร้าน เป็นเหตุให้อกุศลเกิดขึ้น

อ่านข่าว
อริยทรัพย์ 7 อย่าง ธนสูตรที่ 1
อริยทรัพย์ 7 อย่าง ธนสูตรที่ 1
14/10/2565

อริยทรัพย์ 7 อย่าง ที่ควรแสวงหา

อ่านข่าว
อตีตานาคตปัจจุปันนานัตตสูตร
อตีตานาคตปัจจุปันนานัตตสูตร
13/12/2564

อตีตานาคตปัจจุปันนานัตตสูตร

อ่านข่าว
อตีตานาคตปัจจุปันนทุกขสูตร
อตีตานาคตปัจจุปันนทุกขสูตร
13/12/2564

อตีตานาคตปัจจุปันนทุกขสูตร

อ่านข่าว
อตีตานาคตปัจจุปันนานิจจสูตร
อตีตานาคตปัจจุปันนานิจจสูตร
13/12/2564

อตีตานาคตปัจจุปันนานิจจสูตร

อ่านข่าว
พาหิรอนัตตสูตร
พาหิรอนัตตสูตร
13/12/2564

พาหิรอนัตตสูตร

อ่านข่าว
พาหิรทุกขสูตร
พาหิรทุกขสูตร
13/12/2564

พาหิรทุกขสูตร

อ่านข่าว
พาหิรอนิจจสูตร
พาหิรอนิจจสูตร
13/12/2564

พาหิรอนิจจสูตร

อ่านข่าว
อัชฌัตติกอนัตตสูตร
อัชฌัตติกอนัตตสูตร
13/12/2564

อัชฌัตติกอนัตตสูตร

อ่านข่าว
อัชฌัตติกทุกขสูตร
อัชฌัตติกทุกขสูตร
13/12/2564

อัชฌัตติกทุกขสูตร

อ่านข่าว
อัชฌัตติกอนิจจสูตร
อัชฌัตติกอนิจจสูตร
13/12/2564

ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้

อ่านข่าว
โอฆตรณสูตรที่ ๑ (พระสูตรว่าด้วยการข้ามห้วยน้ำที่ข้ามกันได้ยาก)
โอฆตรณสูตรที่ ๑ (พระสูตรว่าด้วยการข้ามห้วยน้ำที่ข้ามกันได้ยาก)
07/07/2562

ลองอ่านและพิจารณาพระสูตรนี้หลาย ๆ รอบ แล้วค้นหาคำตอบให้ตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่เป็นสาระแท้ๆ ที่ควรทำ อะไรคือสิ่งที่เป็นสาระปลอม ๆ ชั่วคราว

อ่านข่าว
จะอ่านพระไตรปิฎกฉบับซีดีรอมหรือหนังสือพระไตรปิฎกดี ?
จะอ่านพระไตรปิฎกฉบับซีดีรอมหรือหนังสือพระไตรปิฎกดี ?
08/03/2555

มีหลายท่านถามมาว่า จะอ่านพระไตรปิฎกแบบที่เป็นซีดีรอมหรือแบบที่เป็นหนังสือเล่มดี ขอให้ข้อคิดเห็นดังนี้ พระไตรปิฎกฉบับซีดีรอม หรือแบบที่เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์นั้น ต้นฉบับนำมาจากฉบับหนังสือเช่นกันและก็มีหลายที่ทำออกมาในรูปแบบซีดีรอมหรือเป็นโปรแกรมสำหรับติดตั้งอ่านด้วยคอมพิวเตอร์เช่น Budsir ฉบับมหิดล

อ่านข่าว
อายุมากแล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้ไหม
อายุมากแล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้ไหม
15/02/2555

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสตรีผู้อาวุโสท่านหนึ่งถามมา บอกว่าตัวเองอายุจะ 60 แล้ว จะอ่านพระไตรปิฎกได้หรือไม่ จริง ๆ การอ่านพระไตรปิฎกนั้นไม่จำกัดวัย หากอ่านหนังสือภาษาไทยได้แล้ว ใครก็สามารถอ่านได้ เพียงแต่ต้องดูสภาพร่างกายและสายตาตัวเองก่อน

อ่านข่าว
จะเริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎกอย่างไร
จะเริ่มต้นอ่านพระไตรปิฎกอย่างไร
16/09/2554

ถ้าคิดว่า พระไตรปิฎกเป็นแค่หนังสือชนิดหนึ่ง ท่านจะอ่านพระไตรปิฎกอย่างไรก็อ่านได้ แต่ถ้าท่านคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตีพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือ การอ่านพระไตรปิฎกของเราย่อมแตกต่างออกไปจากการอ่านหนังสือทั่วไป เพราะนี่คือการเข้าไปนั่งเฝ้าต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมศาสดาของชาวโลก เราจึงควรอ่านอย่างนอบน้อมสูงสุด

อ่านข่าว
ทำไม ชาวพุทธจึงต้องอ่านพระไตรปิฎก
ทำไม ชาวพุทธจึงต้องอ่านพระไตรปิฎก
10/09/2554

ในมหาปรินิพพานสูตร มีพุทธพจน์สำคัญตอนหนึ่งที่ว่า “ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใดที่เราได้แสดงและบัญญัติไว้แล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลที่เราล่วงลับไปแล้ว”

อ่านข่าว
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
06/08/2554

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก

อ่านข่าว
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
27/07/2554

ตญฺหา ชเนติ ปุรสํ จิตฺตมสฺส วิธาวติ สตฺโต สํสารมาปาทิ ทุกฺขา น ปริมุจฺจติ ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน สัตว์ยังท่องเที่ยวไป จึงไม่พ้นจากทุกข์

อ่านข่าว
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
26/07/2554

โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจุจเยน สตฺถา

อ่านข่าว
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
คติธรรมจากพระไตรปิฎก
24/07/2554

นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม กลิ นตฺถิ ขนฺธาทิสา ทุกฺขา นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ

อ่านข่าว
ชวนชาวพุทธ อ่านพระไตรปิฎก  เป็นกิจวัตรประจำวัน
ชวนชาวพุทธ อ่านพระไตรปิฎก เป็นกิจวัตรประจำวัน
23/07/2554

โครงการ “ชวนอ่านพระไตรปิฎก” เป็นกิจวัตรประจำวัน โดยการอ่านพระไตรปิฏก วันละ 5 หน้าเป็นอย่างน้อย

อ่านข่าว
มี 22 รายการ
1 / 1

ประกาศอื่น ๆ ที่น่าสนใจ