ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
other languages
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หน้าแรกชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปมิใช่ตัวตน ก็หากว่ารูปนี้จักเป็นตัวตนแล้วไซร้ รูปนี้ ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
 
 
 

โครงการสงฆ์เข้มแข็ง สู่ทศวรรษใหม่ คณะสงฆ์ภาค... (Strong Sangha Project 2017-2027)

โครงการสงฆ์เข้มแข็ง สู่ทศวรรษใหม่ คณะสงฆ์ภาค...
(Strong Sangha Project 2017-2027) 

สังเขปโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณะสงฆ์ภาค... สู่ความเป็นองค์กรสงฆ์เข้มแข็ง ในทศวรรษ 2560-2570
-----------------------------------

สังคมปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนสูง ปรับเปลี่ยนผันแปรไปอย่างรวดเร็ว บุคคลธรรมดา ๆ จากครัวเรือนในหมู่บ้านเล็ก ๆ จนถึงบุคคลในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ระดับมหานคร สามารถติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้ทั่วโลก ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เนต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และด้วยระบบอินเตอร์เนต เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ ทำให้แต่ละบุคคลในสังคมสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตข่าวสาร ผู้รับข่าวสาร และเป็นผู้กระจายข่าวสารจากบุคคลอื่น ๆ ได้ด้วยในเวลาเดียวกัน การติดต่อสื่อสารและสัมพันธ์กันของคนในสังคม นอกจากทำให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้เสพข้อมูล ภาพและเสียงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ์ แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ต่อข้อมูล ภาพและเสียงดังกล่าวแล้ว ความก้าวหน้าทางการสื่อสารเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดปัญหาระหว่างกันได้ ง่าย เช่น การกระจายข้อมูลภาพเสียงที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การล่อลวง อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท รวมถึงการประพฤติวจีทุจริตหมู่ของคนในสังคม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้มีปรากฏอยู่ทั่วไปทั้งระดับบุคคล ระดับชุมชนหมู่บ้าน ระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจำเป็นต้องมีการตระหนัก มองปัญหา ทำความเข้าใจปัญหาและร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ และหาทางป้องกันปัญหาใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยกัน

กล่าวสำหรับคณะสงฆ์ แม้ว่าจะมีอุดมการณ์และวิถีชีวิตที่ต่างออกไปจากสังคมชาวบ้านโดยปกติทั่วไป แต่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นบุคลากรในคณะสงฆ์ก็ล้วนมาจากสังคมคือมาจากชาวบ้านปกติทั่วไปนั่นเอง คณะสงฆ์มีความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับสังคมแทบจะทุกระดับและทุกมิติในชีวิตประจำวัน คณะสงฆ์ไม่สามารถจะอยู่โดดเดี่ยวลำพังหรือทำตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความเป็นไปของสังคมได้ คณะสงฆ์จึงจำเป็นต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมและต้องเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ตามกรอบพระธรรมวินัยอันเคร่งครัด กล่าวคือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมได้โดยไม่สูญเสียความเป็นสงฆ์ หรือถูกกลืนกลายรูปแบบและวิถีสงฆ์ไปเป็นฆราวาส สรุปคือคณะสงฆ์สามารถเกี่ยวข้องกับสังคมได้ในด้านการให้สติ สร้างปัญญา แนะนำหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามต่อสังคมเท่านั้น

คณะสงฆ์จะเกี่ยวข้องกับสังคมและทำงานร่วมสร้างสรรค์สังคมได้ จำเป็นต้องมีการจัดเตรียมองค์กร พัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรสงฆ์ วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปของสังคม มีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นอย่างดี อีกทั้งในการทำงานทุกขั้นตอน ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้องและแม่นยำ งานร่วมสร้างสรรค์สังคมจึงจะมีประสิทธิภาพ คณะสงฆ์จะทำงานในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ คณะสงฆ์จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีลักษณะเป็นสงฆ์เข้มแข็ง

สงฆ์เข้มแข็ง (Strong Sangha) หมายถึง องค์กรบริหารกิจการพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กล่าวคือเป็นองค์กรที่
              1. มีความเข้มแข็งในการศึกษาพระธรรมวินัย
              2. มีความเข้มแข็งในการรักษาพระธรรมวินัย
              3. มีความเข้มแข็งในการให้การศึกษาพระธรรมวินัยแก่ชนทุกเหล่า
              4. มีความเข้มแข็งในการจัดการทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม/ศาสนสถาน/ศาสนิก
              5. มีความเข้มแข็งในการสร้างและรักษาศรัทธาชาวบ้าน

สงฆ์เข้มแข็งในทศวรรษ 2560-2570 มุ่งไปที่สงฆ์ระดับภาคของประเทศไทย กล่าวคือคณะสงฆ์ภาค ที่เป็นการแบ่งการบริหารงานคณะสงฆ์รวมจังหวัดต่าง ๆ 3-6 จังหวัดที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันรวมเป็นภาคสงฆ์หนึ่ง ๆ การแบ่งเป็นภาคสงฆ์นี้มีความน่าสนใจไม่น้อย คือในส่วนของพื้นที่ ถือว่าไม่กว้างหรือแคบเกินไป และในส่วนประชากรสงฆ์ 6,000-30,000 รูป และประชาชนในกลุ่มจังหวัดของภาค 1-6 ล้านคน ถือว่าไม่มากหรือน้อยเกินไปเช่นกัน ถ้าออกแบบระบบองค์กรบริหารสงฆ์ภาคได้ดี ก็เหมือนมีเครื่องจักรชั้นดีทำงานให้กับพระพุทธศาสนา กระจายอยู่ทั่วประเทศ แม้สงฆ์ส่วนกลางจะมีปัญหา มีข้อติดขัด หรืออ่อนแออย่างไร สงฆ์ภาคก็ยังเข้มแข็งและขับเคลื่อนกิจการพระศาสนาไปได้ดี นี่คือสิ่งที่ต้องเน้นเป็นจุดสำคัญในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาสมัยใหม่

อันที่จริง สงฆ์ภาคต้องมีอิสระ มีอำนาจและความคล่องตัวพอสมควร จึงจะทำงานได้ดี โดยเป้าหมายในทศวรรษที่ 2 คือในช่วง พ.ศ. 2571-2580 ของสงฆ์เข้มแข็งแล้ว สงฆ์ภาคต้องมีสภาพเสมือนหนึ่งเป็นนิติบุคคลอิสระต่างหากจากส่วนกลางคือเป็นเหมือนรัฐ ๆ หนึ่งจากสงฆ์ส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ในระยะเริ่มต้นที่ประเทศไทยยังไม่ปรับปรุง พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 (แก้ไข 2535) หากคณะสงฆ์ภาคมีความมุ่งมั่นจริงจังในก้าวไปสู่ความเป็นสงฆ์เข้มแข็ง ก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ แม้จะอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่มีข้อจำกัด แต่ในทางปฏิบัติจริง สามารถปรับแนวทางการทำงานได้ โดยความสามัคคีและความมุ่งมั่นของเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสในภาคสงฆ์นั้น ๆ นั่นเอง
เจ้าคณะและเจ้าอาวาสต่าง ๆ เหล่านี้ (ในภาคสงฆ์ ประมาณ 600-3,000 รูป) นั่งประชุมร่วมกัน วางแผนทำงานร่วมกัน ประเมินการทำงานร่วมกัน เป็นสภาสงฆ์ภาคที่ลดทอนบรรยากาศเจ้านายสั่ง-ลูกน้องทำตาม  คือลดแนวคิดจากบนสู่ล่างและล่างขึ้นบน ปรับแนวการทำงานมาเป็นระนาบกว้าง คือ ทุกท่านนั่งทำงานเป็นคณะเดียวกัน ร่วมรับผิดชอบความเป็นไปของกิจการพระศาสนาในภาคสงฆ์ตนเองร่วมกันทุกขั้นตอน (แต่ในการลงนามเอกสารในช่วงต้นนี้ จำต้องทำตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง กฎหมายคณะสงฆ์ที่มีในปัจจุบันอยู่)

คณะสงฆ์ภาค... มีความมุ่งหมายอย่างสำคัญในการเป็นองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และยกระดับการทำงานของคณะสงฆ์สมัยใหม่ในทุกด้าน เพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสลับซับซ้อนและรวดเร็ว เพื่อให้เป็นองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดแผนที่จะพัฒนาและดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ขึ้น ซึ่งจะนำไปประกอบเป็นส่วนแกนหลักของแผนแม่บทของคณะสงฆ์ภาค... ในระยะ 10 ปีต่อไปข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2570)

ไฟล์ดาวน์โหลด : ดาวน์โหลด (322.48 kb)

เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 | อ่าน 1443อ่านดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
 
โครงการสงฆ์เข้มแข็ง สู่ทศวรรษใหม่ คณะสงฆ์ภาค... (Strong Sangha Project 2017-2027) 23/02/2559 เปิดอ่าน 1444
ก่อนบวชพระ ควรอ่าน 04/08/2558 เปิดอ่าน 2628
ติปิฏกธระ ปิฏกะอาชาไนย์บุคคล 28/08/2557 เปิดอ่าน 1891
การเจริญสติ 07/07/2557 เปิดอ่าน 2050
การศึกษาเชิงวิเคราะห์การบริหารงานคณะสงฆ์ลาว 30/10/2556 เปิดอ่าน 2063
รายงานการศึกษา การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย 26/09/2556 เปิดอ่าน 2240
พระไตรปิฎกอยู่นี่ อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษา 12/01/2556 เปิดอ่าน 2882
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน (พระวินัย) 20/07/2555 เปิดอ่าน 4142
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน (พระสูตร) 20/07/2555 เปิดอ่าน 3835
พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน (พระอภิธรรม) 20/07/2555 เปิดอ่าน 4874
 
 
เอ.พี.พี.การบัญชี รับทำบัญชี วางระบบบัญชีครบวงจร ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม
     
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ศูนย์นีโอแฮร์ของแท้ เคลียร์ทุกปัญหาเส้นผม สมุนไพรปลูกผม
ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม Neo hair น้ำยาปลูกผมนีโอแฮร์ ตัวแทนจำหน่าย ลดปัญหาผมร่วง, ลดรังแค นีโอแฮร์ ทรีทเมนต์ ...
พัชราวิว รีสอร์ท บ้านพัก ห้องสัมมนา ร้านอาหาร
พัชราวิว รีสอร์ท ให้บริการบ้านพักราคาถูก ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ ร้านอาหารอร่อย คาราโอเกะ 24 ชั่วโมง...
ส่งน้ำดื่ม ส่งน้ำแร่ ถึงบ้าน พื้นที่เขตบางขุนเทียน
ไปไวมาไว บริการส่งถึงบ้าน พื้นที่บางขุนเทียน น้ำดื่มคริสตัล สิงห์ เนสท์เล่ น้ำทิพย์ น้ำแร่มิเนเร่ เพอร์ร่า มองเฟลอร์ ออร...
Ghosana โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย
โฆษณาออนไลน์ราคาถูก ลงโฆษณา Goolgle โฆษณาเฟสบุ๊ค โฆษณาไลน์ โฆษณาทวิตเตอร์ ...
APP Accounting รับทำบัญชีราคาถูก
เอ.พี.พี. การบัญชี มาตรฐานทางบัญชีที่โปร่งใส รับทำบัญชี จดเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีราคาถูก บริการทั่ว กทม.ปริม...
Thai App Center
ThaiApp Center แนะนำแอปมือถือประเทศไทย แอปเกมส์ แอบยอดนิยม...
สายด่วนพระสงฆ์
เวทีสำหรับพระสงฆ์ในการปรึกษาหารือ พระธรรมวินัย ระเบียบคณะสงฆ์ กฎหมาย การบริหารจัดการวัด...
รับทำบัญชีครบวงจร โดย C.K.Ace Accounting
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาภาษีอากร โดยทีมงานคุณภาพมีใบรับอนุญาต CPA, TA ่ติดต่อ สำนักงานบัญชี ซี.เค.เอซ รับทำบ...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู