ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
other languages
ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หน้าแรกชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ดูกรอานนท์ สัมมาทิฏฐิบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว มีการกำจัดราคะ เป็นที่สุด มีการกำจัดโทสะเป็นที่สุด มีการกำจัดโมหะเป็นที่สุด
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ค้นหาประกาศ
 
กระดานบอกบุญ
 
โครงการจาริกแสวงบุญ ตามรอยบาทพระบรมศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล  ๑๙-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โครงการจาริกแสวงบุญ ตามรอยบาทพระบรมศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล
กับ “อาศรมรักขิตวัน บุญจาริก” นำโดย... พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม 

วันที่
๑๙-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี       ท่านละ ๓๓,๐๐๐ บาท
ฆราวาสที่ไม่ทานอาหารเย็น ท่านละ ๓๓,๐๐๐ บาท
ฆราวาสที่ทานอาหารเย็น     ท่านละ ๓๖,๐๐๐ บาท

เที่ยวบิน

เที่ยวบินไป (กรุงเทพ-กัลกัตตา-พาราณสี) สายการบินอินดิโก้
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๒.๐๕-๐๓.๑๐ น.

เที่ยวบินกลับ (กัลกัตตา-กรุงเทพ) สายการบินอินดิโก้
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๕-๑๔.๓๐ น.
(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๑ เดือน)

-------------------
ตารางการจาริกแสวงบุญ

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วันเตรียมตัว)
เวลา ๒๒.๐๐ น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นบน เข้าประตู 3 เคาว์เตอร์ E
เวลา ๒๔.๐๐ น. เข้าเช็คอิน เพื่อเดินทางไปสู่ประเทศอินเดีย


วันแรก (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) (วันเดินทาง)
กรุงเทพ-กัลกัตตา-พาราณสี (ระยะทางประมาณ ๒,๖๕๐ กม.)
เวลา ๐๒.๐๕ น. (ตี 2) เครื่องบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอินดิโก้ (Indi Go) ถึงสนามบินกัลกัตตา เวลา ๐๓.๐๐ น. (ตี 3)
เวลา ๐๖.๐๐ น. เข้าเช็คอิน เพื่อบินต่อไปเมืองพาราณสี
เวลา ๐๘.๓๐ น. เครื่องบินออกจากสนามบินกัลกัตตาถึงสนามบินพาราณสี เวลา ๑๐.๓๐ น. แล้วขึ้นรถเดินทางไปรับประทานอาหารอาหารกลางวัน/ฉันเพลที่วัดจีนสารนาถ (พักวัดจีนสารนาถ)

ภาคบ่าย : เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์สถานโบราณ,เข้านมัสการพุทธสถานที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ธัมมราชิกสถูป,พระมูลคันธกุฎี,ยสเจดีย์,ธัมเมกขสถูป,สวนกวาง,เจาคัณฑีสถูป) ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เดินทางมารับประทานอาหารเย็น (สำหรับฆราส) ดื่มน้ำปานะ (สำหรับนักบวช/ฆราวาสผู้ไม่รับประทานอาหารเย็น) พักวัดจีนสารนาถ ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๑]

ภาคค่ำ : เดินทางไปล่องเรือชมพิธีอารตีบูชาพระแม่คงคาในยามค่ำคืน


-------------------
วันที่สอง (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) พาราณสี-สาวัตถี

ภาคเช้า : เวลา ๐๖.๐๐ น. (รับประทานอาหารเช้าเสร็จ) ออกเดินทางจากพาราณสีสู่เมืองสาวัตถี ระยะทางประมาณ ๒๖๐ กม. ถึงเมืองสาวัตถีประมาณ ๑๖.๐๐ น.

ภาคบ่าย : ชมปราสาทพระเจ้าปเสนทิโกศล,บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี,บ้านท่านปุโรหิตบิดาของท่านพระองคุลีมาล,นมัสการพุทธสถาน ณ วัดพระเชตะวันมหาวิหาร สวดมนต์ทำวัตรเย็น แล้วเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๒)

ภาคค่ำ : เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. เดินทางไปขึ้นไปสวดมนต์บินเนินเขาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ก่อนที่จะเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (๙๓๙) (เฉพาะท่านที่ประสงค์จะไป ท่านใดไม่ไปก็พักผ่อน)


-------------------
วันที่สาม (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) สาวัตถี-กบิลพัสดุ์-ลุมพินี

ภาคเช้า : เวลา ๐๖.๐๐ น. (หลังรับประทานอาหารเสร็จ) เดินทางจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองกบิลพัสดุ์และลุมพินีวัน ระยะทางประมาณ ๒๕๐ กม.

ภาคบ่าย : ชมเมืองกบิลพัสดุ์เก่า อันเป็นถิ่นกำเนิดของพระสิทธัตถะมหาศาสดาโลก,แวะทอดผ้าป่าวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ (วัดที่ ๓) เป็นกองทุนเลี้ยงเด็กที่มาเรียนหนังสือไทยและสวดมนต์ประจำวันที่วัด, ต่อจากนั้น เดินทางมานมัสการพุทธสถาน ณ ลุมพินีวัน สถานที่พระมหาบุรุษสิทธัตถะประสูติจากครรภ์พระมารดา สวดมนต์ทำวัตรเย็น

ภาคค่ำ : เข้าพักวัดไทยลุมพินี ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๔)


-------------------
วันที่สี่ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ลุมพินี-กุสินารา ระยะทางประมาณ ๒๑๐ กม.

ภาคเช้า : เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น. เดินทางมารับประทานอาหาร/ฉันเช้า ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม (๙๖๐) ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๕) เสร็จแล้วเดินทางต่อ ถึงสู่เมืองกุสินาราประมาณ ๑๔.๐๐ น.

ภาคบ่าย : เข้านมัสการพุทธสถาน ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน และเดินทางไปนมัสการพุทธสถาน ณ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สวดมนต์ทำวัตรเย็น, เดินทางไปนมัสการพุทธสถาน ณ โทณพราหมณ์เจดียสถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

ภาคค่ำ : เข้าพักวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทอดผ้ป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๖)


-------------------
วันที่ห้า (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

กุสินารา-ไวสาลี-ราชคฤห์ ระยะทางประมาณ ๑๗๐ กม.

ภาคเช้า : เวลา ๐๖.๐๐ น. (หลังรับประทานอาหาร/ฉันเช้าเสร็จแล้ว) เดินทางจากเมืองกุสินาราสู่เมืองไวสาลี แวะรับประทานอาหารฉันเพลวัดไทยเกสริยา ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๗) เข้านมัสการเกสริยาสถูป สถานที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธเจ้า

ภาคบ่าย : นมัสการปาวาลเจดีย์สถูป สถานที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารครั้งสุดท้ายและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ,ชมสระมุรธาภิเษกของกษัตริย์ลิจฉวี, เดินทางไปนมัสการพุทธสถาน ณ วัดป่ามหาวัน สถานที่บวชนางภิกษุณีเป็นครั้งแรก, เดินทางผ่านเมืองปัตนะ หรือเมืองปาฏลีบุตร มหานครแห่งพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ ๓
 
ภาคค่ำ : ทำวัตรสวดมนต์เย็น บนยอดเขาคิชฌกูฏ, ชมคลังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร, ชีวกัมพวัน สวนมะม่วงของหมอชีวก, เข้าพักวัดไทยสิริราชคฤห์ ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๘)


-------------------
วันที่หก (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา ระยะทางประมาณ ๗๐ กม.

ภาคเช้า : เวลา ๐๖.๓๐ น. (หลังรับประทานหาร/ฉันเช้าเสร็จ) เดินทางไป ชมตโปธารนที บ่อน้ำพุร้อน, ขึ้นเขาเวภารบรรพต สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ทำวัตรสวดมนต์เช้า, กลับลงมานมัสการพุทธสถานวัดพระเวฬุวัน, เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน/ฉันเพลที่วัดไทยนาลันทา ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๙)

ภาคบ่าย : เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อองค์ดำแห่งมหาวิทยาลัยนาลันทา, ชมพุทธสถาน ณ มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า

ภาคค่ำ : เดินทางสู่เมืองพุทธคยา เข้านมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำวัตรสวดมนต์เย็น เสร็จแล้วเดินทางเข้าพักวัดปากน้ำอินเดีย


-------------------
วันที่เจ็ด (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ณ พุทธคยา
ภาคเช้า : เดินทางไปนมัสการ
ภาคบ่าย : เดินทางกลับประเทศไทย

ต้องการไปอินเดีย-เนปาล ติดต่อ : พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (ผจล.) วัดระฆังโฆสิตาราม
สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนปริยัติธรรม (ห้อง ๑๐๘)
วัดระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์/โทรสาร (แฟ็กซ์) ๐-๒๔๑๑-๔๕๔๖
มือถือ (ไลน์) ๐๘๖-๐๓๘๒-๙๓๓,๐๘๙-๘๙๔๙-๗๖๓

[email protected],[email protected]
เฟสบุ๊ค : พุทธางกูร โพธังกร,อาศรมรักขิตวัน มหานาควรดิตถ์

คุณดาวนภา ธรรมณุวัตณ์
มือถือ (ไลน์) ๐๘๑-๔๒๓๘-๗๘๗ เฟสบุ๊ค:Star anyar
เขียนโดย: ประชาสัมพันธ์ | 10 กันยายน 2559 10:07:56
 
 
 
 
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ จองโต๊ะจีน 098 508 4883
โต๊ะจีนภานุพงศ์โภชนา โต๊ะจีนเพื่อคนรุ่นใหม่ สั่งจองโต๊ะจีน 098 508 4883
เอ.พี.พี.การบัญชี รับทำบัญชี วางระบบบัญชีครบวงจร ตรวจสอบบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม
     
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พัชราวิว รีสอร์ท บ้านพัก ห้องสัมมนา ร้านอาหาร
พัชราวิว รีสอร์ท ให้บริการบ้านพักราคาถูก ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ ร้านอาหารอร่อย คาราโอเกะ 24 ชั่วโมง...
ส่งน้ำดื่ม ส่งน้ำแร่ ถึงบ้าน พื้นที่เขตบางขุนเทียน
ไปไวมาไว บริการส่งถึงบ้าน พื้นที่บางขุนเทียน น้ำดื่มคริสตัล สิงห์ เนสท์เล่ น้ำทิพย์ น้ำแร่มิเนเร่ เพอร์ร่า มองเฟลอร์ ออร...
Ghosana โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย
โฆษณาออนไลน์ราคาถูก ลงโฆษณา Goolgle โฆษณาเฟสบุ๊ค โฆษณาไลน์ โฆษณาทวิตเตอร์ ...
APP Accounting รับทำบัญชีราคาถูก
เอ.พี.พี. การบัญชี มาตรฐานทางบัญชีที่โปร่งใส รับทำบัญชี จดเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีราคาถูก บริการทั่ว กทม.ปริม...
Thai App Center
ThaiApp Center แนะนำแอปมือถือประเทศไทย แอปเกมส์ แอบยอดนิยม...
สายด่วนพระสงฆ์
เวทีสำหรับพระสงฆ์ในการปรึกษาหารือ พระธรรมวินัย ระเบียบคณะสงฆ์ กฎหมาย การบริหารจัดการวัด...
รับทำบัญชีครบวงจร โดย C.K.Ace Accounting
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาภาษีอากร โดยทีมงานคุณภาพมีใบรับอนุญาต CPA, TA ่ติดต่อ สำนักงานบัญชี ซี.เค.เอซ รับทำบ...
ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาบุคลากรวิถีพุทธ สติภาวนาภิรตาราม
สติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา. ต.ทัพทัน. อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150...
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย
โต๊ะจีนสมปองโภชนา โต๊ะจีนยุคใหม่ อาหารอร่อย สั่งโต๊ะจีน 086 750 0454
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก-3pidok.com
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานบอกบุญ | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | ติดต่อ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2544 - 2562 โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก
จัดการเวบไซต์โดย โฆษณากรุ๊ป ประเทศไทย ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู