สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ โครงการจาริกแสวงบุญ ตามรอยบาทพระบรมศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล ๑๙-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โครงการจาริกแสวงบุญ ตามรอยบาทพระบรมศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล ๑๙-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์ - 10 กันยายน 2559 10:07:56 อ่าน 1318
โครงการจาริกแสวงบุญ ตามรอยบาทพระบรมศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล
กับ “อาศรมรักขิตวัน บุญจาริก” นำโดย... พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม 

วันที่
๑๙-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
พระภิกษุ สามเณร แม่ชี       ท่านละ ๓๓,๐๐๐ บาท
ฆราวาสที่ไม่ทานอาหารเย็น ท่านละ ๓๓,๐๐๐ บาท
ฆราวาสที่ทานอาหารเย็น     ท่านละ ๓๖,๐๐๐ บาท

เที่ยวบิน

เที่ยวบินไป (กรุงเทพ-กัลกัตตา-พาราณสี) สายการบินอินดิโก้
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๒.๐๕-๐๓.๑๐ น.

เที่ยวบินกลับ (กัลกัตตา-กรุงเทพ) สายการบินอินดิโก้
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๕-๑๔.๓๐ น.
(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๑ เดือน)

-------------------
ตารางการจาริกแสวงบุญ

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (วันเตรียมตัว)
เวลา ๒๒.๐๐ น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นบน เข้าประตู 3 เคาว์เตอร์ E
เวลา ๒๔.๐๐ น. เข้าเช็คอิน เพื่อเดินทางไปสู่ประเทศอินเดีย


วันแรก (๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) (วันเดินทาง)
กรุงเทพ-กัลกัตตา-พาราณสี (ระยะทางประมาณ ๒,๖๕๐ กม.)
เวลา ๐๒.๐๕ น. (ตี 2) เครื่องบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอินดิโก้ (Indi Go) ถึงสนามบินกัลกัตตา เวลา ๐๓.๐๐ น. (ตี 3)
เวลา ๐๖.๐๐ น. เข้าเช็คอิน เพื่อบินต่อไปเมืองพาราณสี
เวลา ๐๘.๓๐ น. เครื่องบินออกจากสนามบินกัลกัตตาถึงสนามบินพาราณสี เวลา ๑๐.๓๐ น. แล้วขึ้นรถเดินทางไปรับประทานอาหารอาหารกลางวัน/ฉันเพลที่วัดจีนสารนาถ (พักวัดจีนสารนาถ)

ภาคบ่าย : เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์สถานโบราณ,เข้านมัสการพุทธสถานที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ธัมมราชิกสถูป,พระมูลคันธกุฎี,ยสเจดีย์,ธัมเมกขสถูป,สวนกวาง,เจาคัณฑีสถูป) ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เดินทางมารับประทานอาหารเย็น (สำหรับฆราส) ดื่มน้ำปานะ (สำหรับนักบวช/ฆราวาสผู้ไม่รับประทานอาหารเย็น) พักวัดจีนสารนาถ ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๑]

ภาคค่ำ : เดินทางไปล่องเรือชมพิธีอารตีบูชาพระแม่คงคาในยามค่ำคืน


-------------------
วันที่สอง (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) พาราณสี-สาวัตถี

ภาคเช้า : เวลา ๐๖.๐๐ น. (รับประทานอาหารเช้าเสร็จ) ออกเดินทางจากพาราณสีสู่เมืองสาวัตถี ระยะทางประมาณ ๒๖๐ กม. ถึงเมืองสาวัตถีประมาณ ๑๖.๐๐ น.

ภาคบ่าย : ชมปราสาทพระเจ้าปเสนทิโกศล,บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี,บ้านท่านปุโรหิตบิดาของท่านพระองคุลีมาล,นมัสการพุทธสถาน ณ วัดพระเชตะวันมหาวิหาร สวดมนต์ทำวัตรเย็น แล้วเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๒)

ภาคค่ำ : เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. เดินทางไปขึ้นไปสวดมนต์บินเนินเขาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ก่อนที่จะเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (๙๓๙) (เฉพาะท่านที่ประสงค์จะไป ท่านใดไม่ไปก็พักผ่อน)


-------------------
วันที่สาม (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) สาวัตถี-กบิลพัสดุ์-ลุมพินี

ภาคเช้า : เวลา ๐๖.๐๐ น. (หลังรับประทานอาหารเสร็จ) เดินทางจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองกบิลพัสดุ์และลุมพินีวัน ระยะทางประมาณ ๒๕๐ กม.

ภาคบ่าย : ชมเมืองกบิลพัสดุ์เก่า อันเป็นถิ่นกำเนิดของพระสิทธัตถะมหาศาสดาโลก,แวะทอดผ้าป่าวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ (วัดที่ ๓) เป็นกองทุนเลี้ยงเด็กที่มาเรียนหนังสือไทยและสวดมนต์ประจำวันที่วัด, ต่อจากนั้น เดินทางมานมัสการพุทธสถาน ณ ลุมพินีวัน สถานที่พระมหาบุรุษสิทธัตถะประสูติจากครรภ์พระมารดา สวดมนต์ทำวัตรเย็น

ภาคค่ำ : เข้าพักวัดไทยลุมพินี ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๔)


-------------------
วันที่สี่ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ลุมพินี-กุสินารา ระยะทางประมาณ ๒๑๐ กม.

ภาคเช้า : เวลาประมาณ ๐๕.๓๐ น. เดินทางมารับประทานอาหาร/ฉันเช้า ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม (๙๖๐) ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๕) เสร็จแล้วเดินทางต่อ ถึงสู่เมืองกุสินาราประมาณ ๑๔.๐๐ น.

ภาคบ่าย : เข้านมัสการพุทธสถาน ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน และเดินทางไปนมัสการพุทธสถาน ณ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สวดมนต์ทำวัตรเย็น, เดินทางไปนมัสการพุทธสถาน ณ โทณพราหมณ์เจดียสถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

ภาคค่ำ : เข้าพักวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทอดผ้ป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๖)


-------------------
วันที่ห้า (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

กุสินารา-ไวสาลี-ราชคฤห์ ระยะทางประมาณ ๑๗๐ กม.

ภาคเช้า : เวลา ๐๖.๐๐ น. (หลังรับประทานอาหาร/ฉันเช้าเสร็จแล้ว) เดินทางจากเมืองกุสินาราสู่เมืองไวสาลี แวะรับประทานอาหารฉันเพลวัดไทยเกสริยา ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๗) เข้านมัสการเกสริยาสถูป สถานที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธเจ้า

ภาคบ่าย : นมัสการปาวาลเจดีย์สถูป สถานที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารครั้งสุดท้ายและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ,ชมสระมุรธาภิเษกของกษัตริย์ลิจฉวี, เดินทางไปนมัสการพุทธสถาน ณ วัดป่ามหาวัน สถานที่บวชนางภิกษุณีเป็นครั้งแรก, เดินทางผ่านเมืองปัตนะ หรือเมืองปาฏลีบุตร มหานครแห่งพระเจ้าอโศกมหาราช สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ ๓
 
ภาคค่ำ : ทำวัตรสวดมนต์เย็น บนยอดเขาคิชฌกูฏ, ชมคลังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร, ชีวกัมพวัน สวนมะม่วงของหมอชีวก, เข้าพักวัดไทยสิริราชคฤห์ ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๘)


-------------------
วันที่หก (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา ระยะทางประมาณ ๗๐ กม.

ภาคเช้า : เวลา ๐๖.๓๐ น. (หลังรับประทานหาร/ฉันเช้าเสร็จ) เดินทางไป ชมตโปธารนที บ่อน้ำพุร้อน, ขึ้นเขาเวภารบรรพต สถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ ๑ ทำวัตรสวดมนต์เช้า, กลับลงมานมัสการพุทธสถานวัดพระเวฬุวัน, เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน/ฉันเพลที่วัดไทยนาลันทา ทอดผ้าป่าบำรุงวัด (วัดที่ ๙)

ภาคบ่าย : เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อองค์ดำแห่งมหาวิทยาลัยนาลันทา, ชมพุทธสถาน ณ มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า

ภาคค่ำ : เดินทางสู่เมืองพุทธคยา เข้านมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำวัตรสวดมนต์เย็น เสร็จแล้วเดินทางเข้าพักวัดปากน้ำอินเดีย


-------------------
วันที่เจ็ด (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ณ พุทธคยา
ภาคเช้า : เดินทางไปนมัสการ
ภาคบ่าย : เดินทางกลับประเทศไทย

ต้องการไปอินเดีย-เนปาล ติดต่อ : พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (ผจล.) วัดระฆังโฆสิตาราม
สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนปริยัติธรรม (ห้อง ๑๐๘)
วัดระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์/โทรสาร (แฟ็กซ์) ๐-๒๔๑๑-๔๕๔๖
มือถือ (ไลน์) ๐๘๖-๐๓๘๒-๙๓๓,๐๘๙-๘๙๔๙-๗๖๓

Email.rukkhitawun@hotmail.com,bhuddhanggun_nornoy@hotmail.com
เฟสบุ๊ค : พุทธางกูร โพธังกร,อาศรมรักขิตวัน มหานาควรดิตถ์

คุณดาวนภา ธรรมณุวัตณ์
มือถือ (ไลน์) ๐๘๑-๔๒๓๘-๗๘๗ เฟสบุ๊ค:Star anyar
แชร์:

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

ไปไว มาไว บริการส่งน้ำดื่มถึงบ้าน สำนักงาน

หัวข้อประกาศล่าสุด

ไปไวมาไว
ส่งน้ำดื่ม น้ำแร่ ถึงบ้าน
คริสตัล สิงห์ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ออร่า เพอร์ร่า มองต์เฟลอ มิเนเร่
สั่งน้ำดื่ม
โทร/ไลน์ 0926641440