สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ บำเพ็ญบุญอุทิศให้อดีตเจ้าอาวาส งานประจำปี และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

บำเพ็ญบุญอุทิศให้อดีตเจ้าอาวาส งานประจำปี และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

watsritawee - 19 เมษายน 2567 23:38:05 อ่าน 22
บำเพ็ญบุญอุทิศให้อดีตเจ้าอาวาส งานประจำปี และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ
งานประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ตรงกับแรม ๓ ค่ำ เดือน ๕

 

วัดศรีทวี กำหนดเอาวันที่ ๒๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันทำบุญประจำปี วันอดีตเจ้าอาวาส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบำเพ็ญบุญอุทิศให้แก่อดีตเจ้าอาวาส พระเถระ และผู้มีอุปการคุณกับวัด เป็นการแสดงออกตามหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรม

 

ปีนี้คณะพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาต่อวัดศรีทวีได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าเพื่อจัดหาทุนซ่อมปรับปรุงห้องน้ำเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรม ให้เป็นห้องน้ำใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้โดยทั่วกัน

 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดกาลนานเทอญ

 

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ตรงกับแรม ๓? ค่ำ เดือน ๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายผ้าป่า และ
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี

 

กรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิต
พระธรรมวชิรากร
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาส
พระราชญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร
พระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม
พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค ๑๖ ธรรมยุต
พระพิศิษฏ์วินัยการ
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต
พระเมธีวชิราภิรัต
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต
พระครูเมธีนวคุณ เจ้าคณะอำเภอหัวไทร
พระครูสุเมธมงคลญาณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล ธรรมยุต
พระครูอรรคธรรมโกวิท
เจ้าคณะอำเภอฉวาง ธรรมยุต
พระครูปุญญการโกศล
เจ้าคณะตำบลพิปูน ธรรมยุต
พระครูบริหารสังฆกิจ
เจ้าคณะอำเภอปากพนัง ธรรมยุต
พระครูสุภัทรชัยภรณ์
เจ้าคณะอำเภอสิชล ธรรมยุต
พระครูสุรัตวิหารการ
เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี ธรรมยุต
พระครูสุทรธรรมวินิฐ
เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่-ทุ่งสง ธรรมยุต
พระครูสุพัฒนวรกิจ
เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่ ธรรมยุต
พระครูวีรกิจโสภณ
เจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ธรรมยุต
พระครูสุคันธสีลาภรณ์
เจ้าคณะตำบลอินคีรี ธรรมยุต

 

คณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายคฤหัสถ์
อาจารย์กาญจนา เรืองช่วย
นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณแม่ยุพิน ฐาปนพันธ์นิติกุล
คุณมนต์ชัย-คุณจันทณี ไชยพานิช
คุณณัฏฐสุด ตรีสัตยพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
ประธานชุมชนท่ามอญ
คุณแม่อรสา ศุภกร
คุณโสมนัส-คุณอมรรัตน์ ตัณฑนันทน์
คุณอาทิตย์-คุณธนัชภรณ์ ภูมิสวัสดิ์
คุณพาณี สุทธิรักษ์

 

ประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์
รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ อดีต สส.นครศรี ฯ

 

รองประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์
นายอดุลย์ เกสรสิทธิ์ อดีตนายอำเภอพระพรหม

 

คณะกรรมการ
พล.ท.หาญณรงค์ รักษ์ศรีทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
คุณสมหวัง เรืองเพ็ง
อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
คุณทินกร มุสิกวัตร อดีตปลัดจังหวัดพังงา
คุณครรชิต พงศ์สุชาติ อดีตนายอำเภอเมืองนนทบุรี
คุณมนัส เพ็งสุทธิ์ อนุกรรมการท้องถิ่น วุฒิสภา
คุณธงชัย วรรธนะพิศิษฐ์
อดีต ผอ.กกต.จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณปราโมท ศรีวิสุทธิ์
อดีตท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณบุญชอบ พัฒนสงค์ อดีตนายอำเภอทุ่งสง
คุณสกล ถาวระ
อดีตปลัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
คุณนนท์ สิทธิ์ประศาสน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี
คุณวีระพัฒน์ ทับทุ่ง
อดีต ผอ.กองคลัง อบต.นาทราย
คุณวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล และครอบครัว
ด.ต.กฤษณพงค์ ฉายกิ้ม
ผบ.หมู่งานสอบสวน สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง
คุณอุดมศักดิ์ ณ นคร และภรรยา
ข้าราชการบำนาญกรมที่ดิน
คุณอุไรพร บัวทุม (เกษรสิทธิ์)
ผจก.บริษัท อุไรพรเทรเวล จำกัด
คุณทศา รัตนพันธ์
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองดี อ.นาบอน
คุณพรพรรณ อิทธิศักดิ์สกุล ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวนครศรี ฯ
คุณธมนวรรณ พรหมสุวรรณ เจ้าของสถาบัน
ภาษาอังกฤษ (English By Thamonwan)
คุณชุติกาญจน์ ขุนรัตน์ เจ้าหน้าที่สถาบัน Agoda
คุณโชติรส ซื่อสัตตบงกช
คุณสุภาณิน ทองทิพย์
คุณอวยพร นราพงศ์
คุณรุ่งรัศมี วุฒิพงศ์ ร้านแผนไทยฉวาง

 

คณะกรรมการ คณะคุณจิภาดา ศรีใหม่
คุณจิภาดา ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณสุภาทิพย์ ศรีใหม่
คุณเชาวลิต ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณคชาชาติ สังสิงข์
คุณศศิวิมล สังสิงข์
คุณจิรพรรณ โชติกุลวัฒนา
คุณอัมพร แก้วใจ
คุณสุเทพ พันธ์สี
คุณมัญชุมาศ รัตนโกมล
คุณสมเกียรติ อยู่บ้านแพ้ว
คุณอรพินท์ สูยะโพธ และครอบครัว

 

คณะอุบาสกอุบาสิกา วัดศรีทวี
อ.สุวิทย์-อ.วีรวรรณ เลิศพิศาล และลูก ๆ
คุณกระแสร์ มุสิกวงศ์
คุณกระสินธุ์ การุญ
คุณจิตต์-คุณเสริมศักดิ์ เพ็ญทอง
คุณโกศล บุญมั่น และสกุลบุญมั่น
ร.ต.ต.หญิงอาภรณ์ สิทธิสงวน
คุณเจริญศรี ชาติเชื้อสกุลลี้ และลูก ๆ
คุณสมจิตร-คุณเตี้ยน ภูมิศรี
คุณสุเมธ รัตนวรรณ และลูก ๆ
คุณณัฐวุฒิ แย้มอิ่ม และครอบครัว
คุณครูคิดดี ผลความดี และครอบครัว
อ.บัณฑิต สุทธมุสิก และครอบครัว
คุณอมร เมืองโต
คุณสงบ พงษ์ขจร
คุณสุจินต์ ศรีสังข์ ร้านเสริมสวยสุ
คุณสมเกียรติ พริกไทย และภรรยา
คุณวรรณดี อมรศักดิ์ และลูก ๆ
พ.ต.ท.เสรี พิมเสน
คุณบุญพา เชี่ยวชล
คุณบุญเสริม-คุณอาภา อาทรวิริยกุล
คุณอิราวัฒน์-คุณสุปราณี พงษ์พานิช
คุณอานนท์-คุณอุมาพร เพชรพงษ์
ผอ.ชาติชาย ทองเลี่ยม
อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.โยธินบำรุง
อ.จิตรา สังข์เกื้อ
อ.อรุณี กาญจนะ
อ.วันดี สุคนธวรานนท์
อ.กิตติ-อ.ปัญจพร ดวงศิริ
คุณเจริญศรี ชาติเชื้อสกุลลี้ และลูก ๆ
คุณจตุพร นิยะกิจ
คุณภาวิตา นิยะกิจ
คุณอรทัย บ่อสุวรรณ และครอบครัว
คุณอรพิมวลี ศิริธรรม
คุณศรีเมฆ ตู้ลารักษ์
คุณสุวิมล ตันติเวชรัศมี
คุณอุไร สุขฉายา
คุณมัณฑนา ลี้อารีย์วงศ์
คุณสมบูรณ์ คชสิงห์
คุณสุพร พรหมมาศ
อุบาสิกาจีรนันท์ อริยาภรณ์กุล

 

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

 

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

แชร์:

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า

หัวข้อประกาศล่าสุด

กรุงเทพวอเตอร์
รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์
น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน
สั่งผลิตน้ำดื่ม
โทร/ไลน์ 092 664 1440