สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๕ พ.ย. ๒๕๖๖)

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๕ พ.ย. ๒๕๖๖)

watsritawee - 22 ตุลาคม 2566 10:49:23 อ่าน 68
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๕ พ.ย. ๒๕๖๖)

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วม
ทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑

 

ตามพระพุทธานุญาต เมื่อพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ ๓? เดือน ในอาวาสนั้น ๆ ให้รับกฐินได้ พุทธศาสนิกชนและองค์กรต่าง ๆ ตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาจึงได้จัดผ้ากฐินถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาในวัดนั้น ๆ วัดศรีทวีมีพระภิกษุจำพรรษาตลอดพรรษาตามพระพุทธานุญาต พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา จึงได้นำผ้ากฐินมาถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษา ณ วัดศรีทวี  เพื่อให้พระภิกษุได้รับอานิสงส์ตามพระพุทธานุญาตต่อไป

 

ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบสำเร็จและสมหวังในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการ

 

กำหนดการ

 

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ตรงกับแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑
เวลา ๑๙.๐๐ น. กองกฐินพร้อมกัน ณ ศาลาวัดศรีทวี
เวลา ๑๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
สมโภชองค์กฐิน

 

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑
เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกฐินพร้อมกัน ณ วัดศรีทวี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
คณะกฐินพร้อมพุทบริษัทร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๓.๓๐ น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา
เสร็จพิธี

 

ประธานคณะกรรมการ
คุณดวงใจ ภูษิตกิตติคุณ

 

คณะกรรมการ
คุณแม่จงกล สุวรรณบริบาล
คุณพงษธร สุวรรณบริบาล
คุณธนินรัฐ สุวรรณบริบาล
คุณสุทัศน์ สุวรรณบริบาล
คุณวิมวรรณ สุวรรณบริบาล
คุณอรพินท์ สุวรรณบริบาล
คุณจิตต์ฤดี สุวรรณบริบาล
คุณวนิดา สุวรรณบริบาล
คุณอรวรรณ สุวรรณบริบาล
คุณกนก ภูษิตกิตติคุณ
คุณกมลทิพย์ ภูษิตกิตติคุณ
คุณปิยะดา ภูษิตกิตติคุณ
คุณสิทธิพล สุวรรณบริบาล
คุณนิภาวรรณ เหลืองวิภาค
คุณจุฑามณี สุวรรณบริบาล
คุณอ้อมทิพย์ สุวรรณบริบาล
คุณธงไท เธียรสุคนธ์
คุณนิติภัทร์ สุวรรณบริบาล
คุณหฤทัยรัตน์ สุวรรณบริบาล
คุณนภดล สุวรรณบริบาล
คุณพงศกร สุวรรณบริบาล
คุณกรองแก้ว สุวรรณบริบาล

 

คณะกรรมการอุปถัมภ์
นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสงวน จันทรอักษร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
พล.โท หาญณรงค์ รักศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองทัพบก เลขานุการประจำตัววุฒิสมาชิก
นายสมหวัง เรืองเพ็ง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
นายมนัส เพ็งสุทธิ์ อดีตนายอำเภอสิชล อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา ประธาน กก.ต.
นายครรชิต พงศ์สุชาติ อดีตนายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจการสำนักงาน กกต.
นายกิตติพันธ์ เพชรชู อดีตนายอำเภอขนอม
นายอดุลย์ เกษรสิทธิ์ อดีตนายอำเภอสิชล
คุณนที สิทธิประศาสน์ และครอบครัว
คุณสถล ถาวระ ข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย
คุณมลินีนัน ณัฐศรีวัฒน อดีตผู้อำนวยการ สตง.ที่ ๑๓ สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการ ปปช. จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณพูลผล อิสรา
คุณอวยพร นราพงศ์
คุณรณกฤต ม่วงเสน ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ

 

คณะกรรมการฝ่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี
อ.กาญจนา เรืองช่วย นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ.บัณฑิต สุทธมุสิก
คุณเฉลิม จิตรามาส
คุณพรชัย โชติวรรณ
อ.ฐาปนีย์ กาละกาญจน์
คุณชำนาญ นำนาผล
คุณผานิต พร้อมประเสริฐ
คุณชุติพนธ์ โภคากรณ์
คุณวนิดา จิตต์ตั้ง
ดร.สันติ อุนจะนำ
อ.เพื่อม พิทักษ์
อ.ผ่องศรี กาญจนามัย
คุณยงยุทธ พลชะติน
คุณสุเทพ ศุภจิตตากร
คุณอุทัย เพ็งล่อง
คุณเฉลิมขวัญ ส้มแป้น

 

คณะกรรมการพุทธบริษัทวัดศรีทวี
คุณแม่ยุพิน ฐาปนพันธ์นิติกุล
คุณแม่สุวิน นกแก้ว และลูก ๆ
คุณณัฐสุด ตรีสัตยพันธ์
คุณอรุณชัย-คุณจันทณี ไชยพานิช ร้านสว่างโอสถ
คุณแม่กระแสร์ มุสิกวงศ์
คุณกระสินธ์ การุญ
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
คุณวิวัฒน์-อ้อยฤทัย ประวีณวรกุล ร้านนครสังฆภัณฑ์
คุณโสมนัส-คุณอมรรัตน์ ตัณทนันทน์
ร.ต.ต.หญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน
อ.สุวิทย์-อ.วีรวรรณ วงศ์พิศาล
คุณจิภาดา ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณมัณฑนา ลี้อารีวงศ์
คุณอานนท์-คุณอุมาพร เพชรพงษ์
คุณสมบูรณ์ คชสิงห์
คุณจิระพรรณ โชติกุลวัฒนา
คุณเชาวลิตร ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณศศิวิมล สังข์ศิลป์
คุณนัทธมล ผลใหม่
พ.ต.ท.เสรี พิมเสน
คุณบุญพา เชี่ยวชล
คุณเจริญศรี ชาติเชื้อสกุลลี้ และลูก ๆ
คุณศรีเมฆ ตู้ลารักษ์
คุณบุญเสริม-คุณอาภา อาทรวิริยกุล
คุณอรพิมวดี ศิริธรรม
คุณอมร เมืองโต
คุณณัฐวุฒิ แย้มอิ่ม
คุณสงบ พงษ์ขจร และลูก ๆ
คุณสมเกียรติ พริกไทย และครอบครัว
คุณสมจิตร-คุณเตี้ยน ภูมิศรี
คุณวิสูตร-คุณผ่องศรี วิโนทัย
คุณจิตต์-คุณเสริมศักดิ์ เพ็ญทอง
คุณสุจินต์ ศรีสังข์ ร้านเสริมสวยสุ
คุณสุมล-คุณจรี หนูทอง
อ.กิตติ-อ.ปัญจพร ดวงศิริ
โรงพิมพ์เม็ดทราย
ครอบครัวบุญมั่น
คุณณัฐวัฒน์-คุณศศินา สุขขาว
ผู้ใหญ่อรุณ เกสรสิทธิ์ และครอบครัว
คุณแม่บุญเรือง จันทร์ภักดี
คุณแม่อรสา ศุภกร
พล.อ.จิรพันธ์-คุณนายจิรภา เกษมศานติสุข
คุณอาทิตย์-คุณธนัชภรณ์ ภูมิสวัสดิ์
คุณสิทธิพงศ์ อติวรมันต์ และครอบครัว
คุณอรทัย บ่อสุวรรณ
คุณพรรัชนี ทวีกิจ
คุณเมตตา สุขแก้ว
คุณอำนวย สุทธิคีรี
คุณสุนันท์ สายพงษ์พรรณ
อ.มณฑล-อ.อำไพ วัยวัฒน์
คุณครูนิยดา เครือสุวรรณ
คุณครูศราวดี ภูวรานนท์
คุณทวิช จิตรไพบูลย์
คุณณัฐกฤตา ชูยัง
คุณสัลน์ลลิต ศรีคีรีภพ

 

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

 

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

แชร์:

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า

หัวข้อประกาศล่าสุด

กรุงเทพวอเตอร์
รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์
น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน
สั่งผลิตน้ำดื่ม
โทร/ไลน์ 092 664 1440