สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ บำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔) (งด)

บำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔) (งด)

- 20 เมษายน 2564 03:07:51 อ่าน 324
บำเพ็ญบุญประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีทวี (๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔) (งด)

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ
งานประจำปีและทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

 

ด้วยวัดศรีทวีได้จัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศผลให้กับอดีตเจ้าอาวาสและพระเถรานุเถระ ตลอดถึงผู้มีอุปการะคุณแก่วัดเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ปีนี้การสร้างศาลาการเปรียญใกล้จะแล้วเสร็จ กำลังดำเนินการปูพื้น จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนปูพื้นให้แล้วเสร็จต่อไป ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญบุญและทอดผ้าป่าในครั้งนี้โดยทั่วกัน

 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ประสาทพรให้ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ ตลอดกาลนาน เทอญ

 

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
เวลา ๐๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๔๐ น. ถวายผ้าป่า และภัตตาหารเพล
เสร็จพิธี ขอเรียนเชิญคณะผู้ร่วมงานรับประทานอาหาร

 

กรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิต
พระธรรมกิตติเมธี เจ้าคณะภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘ ธรรมยุต
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘ ธรรมยุต
พระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธรรมยุต
พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต
พระราชญาณมุนี เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดท่าโพธิ์
พระพิศิษฏ์วินัยการ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต
พระครูพิศาลวิหารวัตร วัดพระหอม
พระครูสุเมทมงคลญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล ธรรมยุต
พระครูเมธีนวคุณ เจ้าคณะอำเภอหัวไทร ธรรมยุต
พระครูสุนทรธรรมพินิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ธรรมยุต
พระครูบริหารสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอปากพนัง ธรรมยุต
พระครูอัครธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอฉวาง ธรรมยุต
พระครูสุภัทรชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอสิชล ธรรมยุต

 

ประธานคณะกรรมการ
คุณวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา

 

กรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายคฤหัสถ์
คุณอรุณ-คุณโสภาภรณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
คุณธงชัย วรรธนะพิศิษฐ์ อดีตนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พันเอกสมบูรณ์ บุตรทอง นายทหารขนส่ง กองทัพภาคที่ ๔
อาจารย์กาญจนา เรืองช่วย นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณอดุลย์ เกษรสิทธิ์ อดีตนายอำเภอสิชล
คุณประยูร เงินพรหม ประยูรการพิมพ์ หัวถนน
คุณเจน ตระกูลเมฆี และคุณกิจจารัตน์ ลาภาโรจน์หกิจ (ห้างทองซีกวง-แม่เหี้ยง)
คุณประเทือง นาคทองทิพย์ และคุณวีระพัฒน์ ทับทุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
คุณจงรักษ์ อินทร์ทุ่ม บริษัทจงรักกำจัดปลวก
คุณวิโชติ เกตุชาติ
คุณอุไรพร บัวทุม บริษัทอุไรพรเทรเวล จำกัด
คุณประกอบ-คุณปูชนีย์ ตั้งสัจจพงศ์
คุณดวงใจ สุวรรณอ่อน
คุณสิริพร อินทวิเชียร
คุณเจริญ พุ่มนุ่ม
คุณสมชาย วงษ์ชูเวช
คุณกมลภัช แก้วบางพูด
คุณศิวกร นิธิมงคลทรัพย์
คุณกัญญา ไชยแก้ว
คุณอารีรัตน์ ทศพร
คุณจุไรรัตน์ เหล่าอุตสาหะ
คุณวราพร ไกรนรา
คุณบุญเรือง จันทร์ภักดี
คุณพูนผล นราพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา มาศสุพงศ์
อาจารย์ชัยยันต์-คุณชนัญชิตา ขวัญเกื้อ
คุณจิภาดา ศรีใหม่ และครอบครัว

 

คณะกรรมการ
คุณแม่ยุพิน ฐาปนพันธ์นิติกุล
คุณสุวิน นกแก้ว และลูก ๆ
คุณแม่ยุพา บวรรัตนารักษ์
คุณแม่จงกล สุวรรณบริบาล ห้างทองแสงสุวรรณ
คุณดวงใจ ภูษิตกิตติคุณ และลูก ๆ
คุณสุเทพ-คุณวรรณี บุญสัมพันธ์กิจ ห้างทองบูรพา
คุณแม่อรสา ศุภกร
คุณอรุณชัย-คุณจันทนี ไชยพานิช ร้านสว่างโอสถ
ร้อยตำรวจตรีหญิงอาภรณ์ สิทธิสงวน
อาจารย์สุวิทย์-คุณครูวีรวรรณ วงศ์พิศาล
คุณยุทธกิจ มานะจิตต์
พลเอกจิรพันธ์-คุณนายจิรภา เกษมศานติ์สุข
นางณัฏฐสุด ตรีสัตยพันธ์ และลูก ๆ
คุณสรชัช ทับทิมทอง และครอบครัว
คุณแม่กระแสร์ มุสิกวงศ์
คุณกสินธ์ การุญ
คุณสมพร-อาจารย์จิตรา อมรกล
คุณโสมนัส-คุณอมรรัตน์ ตัณฑนันทน์
คุณอาทิตย์-คุณอนงค์ ภูมิสวัสดิ์
คุณธาดา-คุณธนภัทร์ จุลเจิม
คุณสิทธิพงศ์ อติวรมันต์ และครอบครัว
ดอกเตอร์ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และครอบครัว
คุณพรรัชนี ทวีกิจ
คุณนัทธมน ผลใหม่
คุณบุญเสริม-คุณอาภา อาทรวิริยกุล
คุณอรทัย บ่อสุวรรณ
คุณเจริญศรี ชาติเชื้อสกุลลี้
คุณบุญพา เชี่ยวชล
อาจารย์มณฑล-อาจารย์อำไพ วัยวัฒน์ และครอบครัว
คุณเมตตา สุขแก้ว
คุณอำนวย สิทธิคีรี
คุณอรพิมลดี ศิริธรรม
คุณณัฐวัฒน์-คุณศศินา สุขขาว
คุณสุนันท์ สายพงษ์พรรณ
คุณครูนิยดา เครือสุวรรณ
คุณครูศราวดี ภูวรานนท์
คุณพรทิพย์ บริบูรณ์ และลูก ๆ
อาจารย์ธำรง-คุณครูวันดี สุคนธวรานนท์
คุณมัณฑนา ลี้อารีย์วงศ์
คุณสุนันทา ชูแก้ว
คุณสุจินต์ ศรีสังข์ ร้านเสริมสวยสุ
คุณศรีเมฆ ตู้ลารักษ์
ดอกเตอร์สันติ-คุณสุจิตรา อุนจะนำ
คุณประเสริฐ-คุณยุวสา แสงงาม
คุณอารอบ แสนเสนาะ และครอบครัว
คุณสงบ พงษ์ขจร และครอบครัว
คุณวรรณดี อมรศักดิ์ และครอบครัว
คุณเกียรติ พริกไทย และครอบครัว
คุณครูคิดดี ผลความดี และครอบครัว
อาจารย์บัณฑิต สุทธมุสิก และครอบครัว
คุณจิตต์-คุณเสริมศักดิ์ เพ็ญทอง
พันเอกเสถียร-คุณปลื้มจิต พราหมณ์เพชร
คุณสุมล-คุณจรี หนูทอง
คุณสมจิตร-คุณเตี้ยน ภูมิศรี
อาจารย์พิชิต-อาจารย์อ้อยอบ สิทธิพล
พันโทเสถียร-คุณสมคิด สัตตบงกช
คุณประทิ่น เย็นแจ่ม
อาจารย์สุกิจ มลสวัสดิ์
คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
ห้างสิริพาณิชย์
หัวอิฐแมนชั่น
ร้านนครสังฆภัณฑ์
ชุมชนท่ามอญ
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
ชุมชนบ้านนอกโคก
ชุมชนสะพานยาว

 

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

 

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓
ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

แชร์:

ความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิก

1
ความคิดเห็น

ผู้มีจิตศรัทธา ถามเข้ามาว่า วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ทางวัดงดการจัดงานทอดผ้าป่า ถ้าจะร่วมบุญผ้าป่าสร้างศาลา จะร่วมบุญได้อย่างไรบ้าง

๑. ทำส่งทางวัดโดยตรง

๒. ส่งผ่านธนาคาร ชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช
ชื่อบัญชี วัดศรีทวี หมายเลขบัญชี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาวัดศรีทวี

****ตอนนี้ ปูพื้นสำเร็จแล้วทั้งภายในและภายนอก งดงามตามที่ปรากฏ

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

โดย: watsritawee - 25 เมษายน 2564 20:57:07
2
ความคิดเห็น

วันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ วัดศรีทวี ของดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญบุญให้อดีตเจ้าอาวาส และทอดผ้าป่า

เนื่องด้วยโรคระบาดโควิด มหาเถรสมาคมให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศ ให้วัดทุกวัดงดการจัดกิจกรรมทุกชนิด

เจริญพรแจ้งเพื่อพุทธศาสนิกชนทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน

ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty…

โดย: watsritawee - 20 เมษายน 2564 03:08:45

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า

หัวข้อประกาศล่าสุด

กรุงเทพวอเตอร์
รับผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์
น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน
สั่งผลิตน้ำดื่ม
โทร/ไลน์ 092 664 1440